Nätverket mot cancer får Lars-Gunnar Larsson och Olle Kjellgren priset 2013

Övrigt

Nätverket mot Cancer har tilldelats Lars-Gunnar Larsson och Olle Kjellgren priset 2013 för det enträgna och viktiga arbetet att i samverkan mellan olika intressegrupper stärka alla cancerpatienters och anhörigas ställning i den svenska sjukvården. Priset är instiftat av Cancerforskningsfonden Norrland i samband med fonden 50-årsjubileum. 

Nätverket mot cancer startade som ett projekt 2009 i syfte att genom opinionsbildning och kunskapshöjande aktiviteter lyfta gemensamma frågor för cancerprofilerade patientföreningar, samt skapa ett ökat fokus på cancerfrågor såväl politiskt som i media, inför riksdagsvalet i september 2010. Under 2011 beslutades att Nätverket mot cancer (NMC) skulle drivas vidare i form av en ideell förening och samlar idag ett flertal nationella cancerprofilerade patientföreningar, intresseorganisationer och nätverk i Sverige, inkluderande även en organisation för anhöriga. Nätverkets högsta beslutande organ är Nätverksstämman som hålls på Världscancerdagen den 4 februari varje år.

Nätverket har under åren visat på en stor uthållighet och enträgenhet i sitt viktiga arbete för att stärka patienternas gemensamma röst, vilket visat att även med små ekonomiska utrymmen går att tillsammans med gemensamma krafter utträtta betydelsefulla insatser för de som på olika sätt drabbas av svåra cancersjukdomar.

Nätverket tilldelas nu Lars- Gunnar Larsson och Olle Kjellgren priset 2013 på 250 000 kronor för att fortsätta arbetet med att stärka cancerpatienternas ställning i samverkan och i synnerhet i mindre befolkningstäta regioner som norra Sverige.

På bilden från vänster Arja Leppänen, Anhörigfonden, Katarina Johansson, Nätverket mot cancer

(Text från pressmeddelandet från Cancerforskningsfonden Norrland, som sändes ut i samband med fondens 50-årsjubileum den 20 september 2013)