Rätten till en rökfri miljö

Rökfria miljöer blir allt vanligare inom alla delar av samhället. Sjukhus, restauranger och nattklubbar tillämpar idag rökförbud. Många arbetsplatser är idag helt rökfria. Det är fortfarande tillåtet att röka på uteserveringar och perronger utomhus.

Vad säger Tobakslagen?

Tobakslagen förbjuder enligt 2 och 4 § rökning i vissa offentliga miljöer och gemensamhetslokaler, inklusive lokaler för skol- och barnomsorg, hälso- och sjukvård, allmänna färdmedel, restauranger och serveringställen, hotell och annat tillfälligt boende samt lokaler dit allmänheten har tillträde.

Införanden av rökfria miljöer har ibland stött på patrull. Men i efterhand, kan du nämna en nu rökfri miljö som inte majoriteten, och ofta även rökarna själva, idag ser som ett steg framåt och en självklarhet?

En tobaksfri uppväxt

Allra viktigast är denna fråga för de som har minst inflytande över var och under vilka förhållanden de vistas; barnen. Vid låg ålder utgör passiv rökning en extra risk och följderna kan vara allt från allergier till plötslig spädbarndöd.

Som vuxen har du rättigheten att välja att röka, men samtidigt en självklar skyldighet att inte utsätta barn för skadlig cigarettrök.

FN:s Barnkonvention och Tobakskonvention säger att barn har rätt till bästa möjliga hälsa och till en tobaksfri uppväxt och framtid.

Passiv rökning – astma och allergi hos barn

Passiv rökning kan både förvärra barnastma och utlösa astma hos friska barn.  Små barn är särskilt känsliga eftersom deras immunförsvar inte är färdigutvecklat luftvägarna är trängre än de vuxnas.

Undersökningar har även visat att moderns rökning under graviditeten kan orsaka försämring av lungornas tillväxt och utveckling hos fostret. Ny forskning visar att barn vars föräldrar rökt under graviditeten löpte fördubblad risk att utveckla astma före fyraårsåldern. Särskilt stor risk var det under de tre första graviditetsmånaderna.

Barn som utsatts för rök efter födseln drabbades oftare av allergier än barn från rökfria hem. Starkast var kopplingen mellan passiv rökning och kattallergi där risken var fördubblad. Enbart föräldrarnas rökning i hemmet beräknas medföra 500 fall av astma hos små barn per år.

Passiv rökning – plötslig spädbarnsdöd

Om barnet utsätts för tobaksrök fördubblas risken för plötslig spädbarnsdöd. I Sverige beräknas 10 spädbarn om året avlida av plötslig spädbarnsdöd orsakad av passiv rökning. Rökning under graviditeten är också en riskfaktor för spädbarnsdöd.

Läs mer om passiv rökning på Astma- och Allergiförbundets sida samt på Kräv-rökfritt.se, ett projekt startat av Riksförbundet unga allergiker.