Tobak och cancer

Olika former av cancer är en vanlig och farlig konsekvens av långvarigt tobaksbruk. Ca 20 % av alla cancerfall i Sverige kan kopplas till rökning. Årligen dör omkring 4 000 svenskar i cancer orsakad av rökning.

6 500 svenskar dör varje år

Om man inkluderar de som dör i hjärt- och kärlsjukdomar orsakade av rökning avlider totalt omkring 6 500 svenskar varje år på grund av rökning, det är fler än vad som varje år dör av narkotika, självmord, trafikolyckor och AIDS tillsammans.

Rökning kopplat till många cancerformer

Lungcancer är den vanligaste formen av cancer som kan kopplas till rökning, men även cancer i magsäcken, njurarna, bukspottkörteln, strupen, livmoderhalsen, tjocktarmen, urinblåsan och munhålan kan orsakas av rökning.

Risken att drabbas av cancer på grund av sin rökning ökar ju mer och längre man röker, men minskar också direkt från den dag man slutar. Storrökaren löper till exempel 20 gånger så stor risk för lungcancer, men 5-10 år efter att en person slutat röka är den risken halverad. Efter 15 år är risken hela tio gånger mindre.

Allt fler kvinnor dör

Den ökande andelen kvinnliga rökare har lett till att kvinnor i större utsträckning får sjukdomar som tidigare sågs som typiskt manliga, som lungcancer, stroke och hjärtinfarkt. I USA – där rökning bland kvinnor blev vanlig tidigare än i Sverige – har lungcancer blivit en kvinnosjukdom och är idag vanligare än bröstcancer. Vi ser idag en liknande utveckling i Sverige. För mer information se information om rökning och cancer hos Cancerfonden.

När det gäller exempelvis livmoderhalscancer har forskarna upptäckt att nikotinhalten i livmoderhalsen hos rökande kvinnor är mycket hög. Det beror på surhetsgraden i slemsekretet där, vilket leder till att nikotinet och några cancerframkallande ämnen anrikas.

Rökning och cancerbehandling

När det gäller cancerbehandling så svarar rökare sämre på cancerbehandling, vilket är en orsak till att många cancerläkare kräver att patienten ska sluta röka inför behandlingen.

Fakta och forskning

Mer utförlig information om tobak, med bland annat de senaste forskningsrönen, finns på Tobaksfakta som är en gemensam webbplats för Cancerfonden, Statens Folkhälsoinstitut, Läkare mot Tobak och Hjärt-Lungfonden: www.tobaksfakta.se