Sjöbergsstiftelsen möjliggör att Nätverket mot cancer nu påbörjat arbetet med att kartlägga cancerrehabiliteringen i Sverige!

− Vi är oerhört tacksamma att Sjöbergsstiftelsen har gett oss denna möjlighet att driva frågan om jämlik och god cancerrehabilitering i Sverige. Vi vet att detta är ett eftersatt område som nu kan belysas och utvecklas, säger Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot cancer.

Sjöbergstiftelsen inrättades 2016 efter det att affärsmannen Bengt Sjöberg, som själv drabbats av cancer, donerat två miljarder kronor i syfte att främja vetenskaplig forskning med huvudsaklig inriktning på cancer, hälsa och miljö. Bengt Sjöberg kom ursprungligen från Lysekil men bodde och verkade i många år i Hongkong.

Rehabilitering är en ofta förbisedd del av cancervården och just inom rehabiliteringsområdet ser vi de största avvikelserna från den jämlika vården genom att regionerna gör olika prioriteringar, säger Sjöbergstiftelsens ordförande Ingemar Sjöberg. Därför känns det extra viktigt att satsa på en kartläggning av behov och hitta metoder för att införa individanpassad cancerrehabilitering från utredning till palliation.

− Vi är en forskningsstiftelse som stödjer utveckling av metoderna för rehabilitering, fortsätter Sjöberg. Vi är därför överens med Nätverket mot cancer att vi, för att få resultat som vi kan arbeta vidare med, behöver kartlägga vilka behov som finns och vilka som täcks av regionerna respektive av andra aktörer. Med en gemensam syn på situationen kan vi sedan ta fram en handlingsplan för att på bästa sätt bidra till rehabiliteringens utveckling i Sverige. I förhållande till de stora belopp som satsas på cancervården i övrigt kan effekterna av rehabiliteringsinsatser vara mycket stora för såväl individer som samhälle.

Nätverket mot cancer är en oberoende ideell förening där samtliga cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer är välkomna att samarbeta. Visionen är ett samhälle fritt från cancer, där alla erbjuds samma möjlighet till prevention, diagnosticering, behandling, vård och omsorg, rehabilitering, palliativ vård och social trygghet.

Om projekt: Kartläggning av cancerrehabilitering i Sverige

Syftet med kartläggningen är att ta reda på dagens behov av cancerrehabilitering. Med målet att hitta metoder för att införa individanpassad cancerrehabilitering från utredning till palliation. För att få resultat som vi kan arbeta vidare med behöver vi kartlägga:

  1. Hur behoven ser ut inom de olika regionerna
  2. I vilken mån tillgodoses de av vården respektive av andra aktörer
  3. Hur skulle man på bästa sätt kunna bidra för att täcka upp bristerna

Hur vi går till väga

Kartläggningen genomförs tillsammans med Kantar/ SIFO genom att via webbenkäter o/e intervjuer kontakta regioner, ansvariga, RCC, våra medlemsföreningar, rehabiliteringsenheter, rehabiliteringsansvariga och patienter.

  • Intervjuer med ansvariga för cancerrehabilitering i Sveriges 21 regioner: Hur har det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering anpassats i regionen och hur ser handlingsplanen ut för 2022 och framåt. Vilka behov ser ni att regionen kommer att ha framåt?
  • Intervjuer med personer inom RCC som är ansvariga för cancerrehabilitering: Hur har de gått tillväga före pandemin och hur har de implementerat beslutad anpassning i regionen?
  • Intervjuer med medlemsföreningarna/medlemmar: Om medlemmarnas erfarenheter av cancerrehabilitering före pandemin och farhågorna för framtida cancerrehabilitering
  • Intervjuer med rehabiliteringsenheter: Om tillgång för patienterna, utmaningar och möjligheter. Samverkan med regionerna och förslag till förbättrade ersättningssystem, tillgång, digitala lösningar etc.

 Presentation av resultatet

När kartläggningen är klar kommer vi att presentera resultatet via våra kanaler och i ett kunskapsseminarium. Vi beräknar att ha resultaten klara vintern 2023.

 

Tack till Sjöbergsstiftelsen som genom sitt stöd gör kartläggningen av cancerrehabiliering i Sverige möjligt.