Medlemmar

Nationella organisationer

Barncancerfonden
Barncancerfonden
Webb: barncancerfonden.se
Barncancerfonden arbetar för att uppnå ett likvärdigt omhändertagande av barn med cancer, både regionalt och nationellt. Organisationen driver också frågan om likvärdig cancervård och rehabilitering för barn och ungdomar nationellt. Barncancerfondens vision är att utrota barncancer och efter att ha arbetat i drygt 30 år med att fler ska överleva klarar sig idag cirka 80 procent av alla barn som insjuknar i cancer i Sverige.

Blodcancerförbundet
Blodcancerförbundet
Webb: blodcancerforbundet.se
Vi finns till för dem som drabbats av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom, deras närstående och personal inom hematologin. Förbundets främsta mål är att arbeta för god vård och rehabilitering för alla. Förbundet är en ideell organisation med statsbidrag. Förbundet är medlem i Handikappföreningarnas samarbetsorgan, HSO.


Cancerföreningen PALEMA
Webb: palema.org
Cancerföreningen PALEMA är en intresseförening för personer som har, eller har haft, cancer i PAncreas (bukspottkörtel), LEver, MAgsäck/matstrupe, samt för anhöriga/närstående och/eller andra med yrkesmässig anknytning till dessa sjukdomar. PALEMA’s ändamål och uppgift är att verka för en förbättrad vård och livssituation för målgruppens drabbade.

ilco-165x73
ILCO Tarm- uro och stomiförbundet
Webb: ilco.nu
ILCO är en ideell intresseorganisation vars målgrupp är alla med en sjukdom eller missbildning i urinvägar och/eller tarmsystem oavsett om de för närvarande är stomi/reservoaropererade eller inte samt naturligtvis även alla närstående och övriga intresserade. En stor målgrupp för ILCOs verksamhet är personer med tarmcancer och cancer i urinvägar.

stodet-165x73
Lungcancerförbundet Stödet
Webb: stodet.se
Stödet är till för alla som på något sätt drabbats av lungcancer. Många av våra medlemmar är själva sjuka. Men även anhöriga, sjukvårdspersonal och andra grupper finns representerade i föreningen. Idén om en lungcancerförening växte fram under sommaren 2003. Då var vi några patienter som kom i kontakt med varandra genom Cancerfonden. Tre läkare anslöt och den 15:e januari 2004 bildades STÖDET.


Mag- och tarmförbundet
Webb: magotarm.se
Mag- och tarmförbundet är en ideell organisation för människor med sjukdomar eller andra funktionsstörningar i matsmältningskanalen. Mag- och tarmförbundet arbetar med medlemsstöd, information och samhällspåverkan. Syftet är att medverka till att personer med mag-tarmsjukdomar ska kunna leva ett bra liv och få den hjälp och det stöd som de behöver på grund av sin sjukdom.

Njurcancerföreningen
Webb och information kommer.

gyncancer-h75
Nätverket mot gynekologisk cancer
Webb: gyncancer.se
Nätverket mot gynekologisk cancer är ett nätverk av patienter, anhöriga samt andra engagerade personer. Vi vill öka kunskapen om gynekologiska cancersjukdomar. Vi vill väcka opinion och skapa debatt om hur vården arbetar med att förebygga gynekologisk cancer. Vi vill ställa krav på vården för att kvinnor som drabbas av gynekologisk cancer ska får en rättvis och god vård. Nätverket har en NOLLVISION; Att verka för att ingen i framtiden ska dö av gynekologisk cancer.

Sarkomföreningen
Sarkomföreningen
Information kommer.
Webb: sarkom.se

Hjärntumörföreningen
Svenska hjärntumörföreningen
Webb: hjarntumorforeningen.se
Svenska hjärntumörföreningen bildades i mars 2006 och är till för drabbade av primära hjärntumörer och alla som relaterar till detta. Våra medlemmar är patienter, anhöriga, vårdpersonal samt stödmedlemmar och finns över hela landet. Vi vet av egna erfarenheter att vi fyller ett stort tomrum. Föreningens ändamål är att stödja anhöriga och patienter med primära hjärntumörer samt att öka medlemmars möjligheter till att stödja andra i samma situation.


Svenska Ödemförbundet
Webb: svenskaodemforbundet.se
Förbundets ändamål är att tillvarata lymfödempatienters intressen genom att dels verka för ökad kännedom och kunskap om lymfödem och diagnos- och behandlingsmetoder och dels verka för ökad utbildning av lymfterapeuter och annan berörd sjukvårdspersonal. Vi stödjer forskning och utveckling inom ödemvården och verkar för att lymfödemiker får behandling genom sjukförsäkringssystemet och får delta i beslut vid val av vårdformer.

Regionala/Lokala organisationer

Mun- & Halscancerföreningen,  Stockholms län
Mun- & Halscancerföreningen är en del av Mun- och halscancerförbundet som är ett handikappförbund för personer som drabbats av cancer i munhåla, svalg eller struphuvud.

Bröstcancerföreningen Aurora i Södermanland.
BCF Aurora är en stödförening för Dig som drabbats av bröstcancer och Dina anhöriga. Föreningen är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning vars medlemmar huvudsakligen utgörs av bröstcancerbehandlade.

Bröstcancerföreningarnas länsförbund I Skåne län.
Länsförbundet är en ideell partipolitsk och religiöst obunden sammanslutning av lokala bröscancerföreningar, vars medlemmar huvudsakligen utgörs av bröstcancerbehandlade.

Bli medlem

Organisationsmedlem

Medlemsorganisationen skall ha en demokratisk uppbyggnad. För organisationsmedlemskap krävs vederbörande organisations godkännande, genom justerat protokollsutdrag, läs mer i våra stadgar.

Välkommen med ansökan till info@natverketmotcancer.se och bifoga stadgar och protokollsutdrag.

Stödmedlem

Att vara stödmedlem visar oss att du stödjer vår verksamhet och delar våra grundläggande idéer som de uttrycks i stadgarna. Både privatpersoner och företag kan vara stödmedlemmar. Stödmedlemskap ger information och fritt inträde till Nätverket mot cancers olika aktiviteter som t.ex Världscancerdagen.

Stödmedlemsskap kostar 250:- /år för privatpersoner och 500:-/år för företag.

Välkommen att fylla i ansökningsformuläret för att bli stödmedlem.