Cancerrehabilitering i Sverige

"En kartläggning utförd av Nätverket mot cancer genom stöd från Sjöbergstiftelsen"

Rapport om Cancerrehabilitering i Sverige

Nätverket mot cancer (NMC) startade 2022 ett arbete om cancerrehabilitering där vi utgick från en av våra prioriterade frågor: att verka för en jämlik och god rehabilitering för alla cancerberörda, såväl patienter som anhöriga. Vi behövde mer kunskap. NMC sökte och beviljades stöd av Sjöbergstiftelsen för att genomföra en kartläggning. Vi har, ur patientperspektiv, granskat hur cancerrehabiliteringen i Sverige fungerar idag och hur behovet ser ut. Arbetet har bestått i att sammanställa och analysera såväl befintliga rapporter som att genomföra nya undersökningar, i form av intervjuer och enkäter, där patienter och representanter för regionerna ingått.

Våra slutsatser ligger väl i linje med andra studiers resultat. Patienter upplever tydliga brister i cancerrehabiliteringen. Nära hälften upplever att samhället inte har lyckats leva upp till fastställda rekommendationer och riktlinjer i nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Hälften av de tillfrågade upplever att de inte har blivit erbjudna cancerrehabilitering. De patienter som uppgett att de genomgått cancerrehabilitering och de rehabiliteringsenheter vi tillfrågat har en mer negativ bild av hur cancerrehabiliteringen fungerar än de som är ansvariga i regionernas ledningsstruktur.

Åtgärder för en bättre cancerrehabilitering:

 • Implementera det nationella vårdprogrammet – se till att det används och anpassas till regionala förhållanden. 
 • Tydliga aktiva överlämningar mellan olika vårdnivåer måste säkerställas.
 • Utveckla digitala verktyg och lösningar, inte minst för ökad tillgänglighet. 
 • Stärkt uppföljning och utvärdering av cancerrehabilitering, Här kan regionerna lära av varandra!
 • Utveckla nationella kvalitetsregister för cancerrehabilitering.
 • Stärka utvärdering och forskning inom cancerrehabilitering för mer kunskap om vilka metoder som fungerar.
 • Använd hälsoekonomiska analyser av cancerrehabilitering för att få en bild av det samhällsekonomiska värdet – ur ett helhetsperspektiv för patienter och anhöriga.
 • Öka samverkan mellan hälso- och sjukvårdens delar och med civilsamhället – det kan stärka det preventiva arbetet.
 • Samarbeta närmare med patient- och anhörigföreträdare för att stärka utvecklingen av cancerrehabilitering i alla ovan nämnda delar!

Vår analys visar att det är svårt att få en korrekt bild av i vilken utsträckning behoven tillgodoses och framför allt om den cancerrehabilitering som sker håller hög kvalitet, fungerar och är framgångsrik. Nätverket mot Cancer vill därför fortsätta arbetet med såväl tillgången till som utvecklingen och uppföljningen av cancerrehabilitering. Här har erfarna cancerpatienter och anhöriga en viktig roll i det fortsatta arbetet för att säkerställa att rätt åtgärder görs.

Ladda hem rapporten här >>>

Tack till Sjöbergstiftelsen som möjliggjort arbetet med kartläggningen av Cancerrehabilitering i Sverige!

Digitalt kunskapssemiarium och presentation av rapport: ”Kartläggning av Cancerrehabiliteringen i Sverige” som sändes i ZOOM den 4 april

Medverkande >>>

 • Catharina Barkman, fd Innovationsdirektör Region Stockholm och utredare för Nätverkets Kartläggning Cancerrehabilitering
 • Ingemar Sjöberg, Sjöbergstiftelsen
 • Katarina Fredriksson, projektledare inom hälso- och sjukvårdsområdet på Socialstyrelsen
 • Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
 • Kristina Hultman, förste vice ordförande i Sveriges Arbetsterapeuter 
 • Linda Åkeflo, ledamot Sjuksköterskor i cancervård
 • Patrik Göransson, utvecklare och leg. psykolog, enhetschef Cancerrehabiliteringsmottagningen Helsingborg/ Projektledare Osteoporoskollen och Digital Cancerrehabilitering i Skåne (Digi-CaRe)
 • Pia Watkinson, generalsekreterare CancerRehabFonden
 • Robert Damberg, intressepolitisk expert Cancerfonden 
 • Sara Barsjö, vice ordförande Fysioterapeuterna
 • Sofia Rydgren Stale, ordförande på Sveriges Läkarförbund 

Moderator: Ylva Källman

Sjöbergstiftelsen har möjliggjort att Nätverket mot cancer nu kunnat genomföra arbetet med att kartlägga cancerrehabiliteringen i Sverige!

” Vi är oerhört tacksamma att Sjöbergsstiftelsen har gett oss denna möjlighet att driva frågan om jämlik och god cancerrehabilitering i Sverige. Vi vet att detta är ett eftersatt område som nu kan belysas och utvecklas, säger Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot cancer.”

Läs pressmeddelandet här >>>