Våra medlemmar

Nationella organisationer


Barncancerfonden
Webb: barncancerfonden.se
Barncancerfonden arbetar för att uppnå ett likvärdigt omhändertagande av barn med cancer, både regionalt och nationellt. Organisationen driver också frågan om likvärdig cancervård och rehabilitering för barn och ungdomar nationellt. Barncancerfondens vision är att utrota barncancer och efter att ha arbetat i drygt 30 år med att fler ska överleva klarar sig idag cirka 80 procent av alla barn som insjuknar i cancer i Sverige.


Blodcancerförbundet
Webb: blodcancerforbundet.se
Vi finns till för dem som drabbats av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom, deras närstående och personal inom hematologin. Förbundets främsta mål är att arbeta för god vård och rehabilitering för alla. Förbundet är en ideell organisation med statsbidrag. Förbundet är medlem i Handikappföreningarnas samarbetsorgan, HSO.


Cancerföreningen PALEMA
Webb: palema.org
Cancerföreningen PALEMA är en ideell intresseförening för personer som har, eller har haft, cancer i PAnkreas (bukspottkörtel), LEver/galla, MAgsäck/matstrupe, samt för anhöriga/närstående och/eller andra med yrkesmässig anknytning till dessa sjukdomar. Vi välkomnar stödmedlemmar utan anknytning till våra diagnoser. PALEMA’s ändamål och uppgift är att verka för en förbättrad vård och livssituation för målgruppens drabbade.


Cancerkompisar
Webb: cancerkompisar.se
Cancerkompisar.se är en gratis förmedlingstjänst som är öppen för anhöriga från 13 år och uppåt. Här får du kontakt med andra i samma situation. Tanken är att ge stöd, tröst och hopp, så att din livskvalitet blir så bra som den kan bli i en svår stund.

 

Webb: https://gyncancerforbundet.se/

Gyncancerförbundet vill se en optimal och jämlik vård för alla kvinnor som har eller har haft gynekologisk cancer. Vi ser också som vår uppgift att föra ut kunskap och vara ett stöd för kvinnorna och deras närstående. Vårt ledord: Vi värnar kvinnans inre rum.

 


ILCO Tarm- uro och stomiförbundet
Webb: ilco.nu
ILCO är en ideell intresseorganisation vars målgrupp är alla med en sjukdom eller missbildning i urinvägar och/eller tarmsystem oavsett om de för närvarande är stomi/reservoaropererade eller inte samt naturligtvis även alla närstående och övriga intresserade. En stor målgrupp för ILCOs verksamhet är personer med tarmcancer och cancer i urinvägar.


Lungcancerföreningen
Webb: lungcancerforeningen.se
Lungcancerföreningen är till för alla som på något sätt drabbats av lungcancer. Många av våra medlemmar är själva sjuka. Men även anhöriga, sjukvårdspersonal och andra grupper finns representerade i föreningen. Idén om en lungcancerförening växte fram under sommaren 2003. Då var vi några patienter som kom i kontakt med varandra genom Cancerfonden. Tre läkare anslöt och den 15:e januari 2004 bildades föreningen.


Njurcancerföreningen
Webb: njurcancerforeningen.se
Njurcancerföreningen finns till för alla som berörs av njurcancer, såväl anhöriga som drabbade. Föreningen består av medlemmarna och finns till för att stötta och hjälpa varandra.


Nätverket mot gynekologisk cancer
Webb: gyncancer.se
Nätverket mot gynekologisk cancer är ett nätverk av patienter, anhöriga samt andra engagerade personer. Vi vill öka kunskapen om gynekologiska cancersjukdomar. Vi vill väcka opinion och skapa debatt om hur vården arbetar med att förebygga gynekologisk cancer. Vi vill ställa krav på vården för att kvinnor som drabbas av gynekologisk cancer ska får en rättvis och god vård. Nätverket har en NOLLVISION; Att verka för att ingen i framtiden ska dö av gynekologisk cancer.

Sarkomföreningen
Webb: sarkom.se
Sarkomföreningen är en patientförening med syftet att förbättra vården och livssituationen för sarkomberörda.


Svenska Ödemförbundet
Webb: svenskaodemforbundet.se
Förbundets ändamål är att tillvarata lymfödempatienters intressen genom att dels verka för ökad kännedom och kunskap om lymfödem och diagnos- och behandlingsmetoder och dels verka för ökad utbildning av lymfterapeuter och annan berörd sjukvårdspersonal. Vi stödjer forskning och utveckling inom ödemvården och verkar för att lymfödemiker får behandling genom sjukförsäkringssystemet och får delta i beslut vid val av vårdformer.

 

Regionala/Lokala organisationer

Bröstcancerföreningen Aurora i Södermanland
Webb: sormland.brostcancerforbundet.se
BCF Aurora är en stödförening för Dig som drabbats av bröstcancer ochDina anhöriga. Föreningen är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning vars medlemmar huvudsakligen utgörs av bröstcancerbehandlade.

Bröstcancerföreningen Maria i Gävleborg
Webb: gavleborg.brostcancerforbundet.se
BCF Maria är en stödförening för Dig som drabbats av bröstcancer och dina anhöriga. Föreningen är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning vars medlemmar huvudsakligen utgörs av bröstcancerbehandlade.

Föreningen Kraftens hus Sjuhärad
Webb: kraftenshus.se
Kraftens hus vill ge kraft till cancerberörda genom att erbjuda en mötesplats för alla som på olika sätt har drabbats av ett cancerbesked. Mötesplatsen vänder sig till dig som patient och till dig som närstående.

T-PRO Prostatacancerförening i Örebro län
Webb: prostatacancerforbundet.se/tproorebro
Patienföreningen T-Pro verkar till stöd för dig som nyligen fått en diagnos eller till dig som lever med sjukdomen prostatacancer i Örebro.

 

Organisationsmedlem

Samtliga cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer är välkomna till samarbetet inom Nätverket mot cancer. Medlemsorganisationen skall ha en demokratisk uppbyggnad. För organisationsmedlemskap krävs vederbörande organisations godkännande, genom justerat protokollsutdrag, läs mer i våra stadgar.

 

Välkommen med ansökan till info@natverketmotcancer.se.

 

Stödmedlem

Enskilt stödmedlemskap kan erhållas av enskild person som delar Nätverket mot cancers vision enligt § 2 i stadgarna. Stödmedlemskap ger inbjudan till medverkan vid aktiviteter samt tillträde och yttranderätt vid Nätverksstämman.

Enskild stödmedlem kan ingå i styrelsen som ledamot. Förslag lämnas till valberedningen senast 2 månader före ordinarie Nätverksstämma. 

Välkommen att fylla i ansökningsformuläret för att bli stödmedlem.