Patientsamverkan

*Patient- och närståendesamverkan för bättre forskning och hälso- och sjukvård"

Patientsamverkan

”Vi jobbar för ett mer långsiktigt hållbart samhälle där alla invånare tillsammans bidrar och kan uppnå bästa möjigha hälsa och värlbefinnande över tid”

Utmaningarna bidrar till de missuppfattningar och oklarheter som finns kring vinsterna med samverkan. Många vill samverka, men vad leder det till? Hur gör man det på ett bra sätt? De positiva effekter som identifierats både inom forskning och vård, tappas lätt bort om ingen struktur finns på plats för långsiktig utvärdering, uppföljning och spridning.

Patient- och närståendesamverkan behandlas alltför ofta som ett nödvändigt ont eller en ruta som slentrianmässigt måste kryssas i, snarare än en central, värdeskapande aktivitet. Ett sådant förhållningssätt leder till att man gör insatser som vare sig är särskilt långsiktigt hållbara eller ger tydliga resultat. En ond cirkel skapas.

Det behövs en kulturell och strukturell förändring inom forskningen och i hälsooch sjukvården kring patient- och närståendesamverkan. Med strukturell förändring menas att organisationer måste se över ledarskap, administration, ekonomiska system och hur verksamheternas arbetssätt är uppbyggda. Den kulturella förändringen berör till stor del tankesätt och inställningar hos individer. Struktur och kultur behöver växeldra och komplettera varandra för att man ska få ut så mycket som möjligt av att samverka.

Alla som vill samverka måste dra sitt strå till stacken. En bra startpunkt är att läsa den här rapporten, som bygger på den omfattande forskning och de rika erfarenheter som redan finns inom området samverkan.

Nätverket mot cancer är en del av GMS – Genomic Medicine Sweden en nationell kraftsamling som syftar till att fler patienter i hela Sverige ska få tillgång till bred gensekvensering som kan leda till bättre diagnostik och mer individanpassad behandling. Detta genomförs som ett brett samverkansprojekt över hela landet. Till GMS >>>

Här hittar du rapporter och publikatoner om patientsamverkan >>>

Ordförande i RCC Norrs patient- och närståenderåd, Alexandra Andersson från Skellefteå, har själv upplevt hur det är att leva nära cancer.

Hon använder nu sina erfarenheter för att lyfta patientperspektivet inom cancervården.  Läs inlägget här>>>

Alexandra medverkade under Världscancerdagen 2021 där hon delade sin berättelse, se filmen här:

RCC om Patientsamverkan

RCC har ett grundläggande uppdrag att stärka patientens ställning i cancervården. Att beakta patienters och närståendes upplevelser och synpunkter är en förutsättning för att kunna utveckla en personcentrerad och säker vård. Patienter och närstående är medskapare av framtidens cancervård.

Enligt den nationella cancerstrategin ska RCC engagera patient- och närståenderepresentanter i cancervårdens utformning och utveckling. Patient- och närståendeföreträdare finns därför med i stora delar av RCCs arbete, till exempel i patient- och närståenderåd (PNR), i vårdprocessarbete och i nationella vårdprogramgrupper.

Det finns en nationell arbetsgrupp (NAG) för samordning av patient- och närståendesamverkan.

Läs mer här >>>

Samlad fakta, artiklar, kunskap och viktiga publikationer om patientsamverkan i Sverige!

Nu har Nätverket mot cancer lämnat över vår Cancerrapport till sjukvårdsministern på regeringens patientråd

Nu har Nätverket mot cancer lämnat över vår Cancerrapport till sjukvårdsministern på regeringens patientråd

Vår vice ordförande Lars-Ingvar Johansson träffade sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson på regeringens patientråd i förra veckan och lämnade över Nätverket mot cancers Cancerrapport 2024.I den här rapporten beskriver vi den utveckling Nätverket mot cancer sett...