Samarbeten: Nätverk och organisationer

Medlemskap


I syfte att bidra till ökad hälsa och välstånd i Sverige har Nätverket mot cancer och 30 andra organisationer gått ihop för att samverka under Forska!Sveriges ledning. Organisationerna, som representerar akademi, vård, näringsliv, fackförbund samt patient- och andra intresseorganisationer (däribland Nätverket mot cancer), samverkar långsiktigt för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.

Läs nyheter från Forska Sverige här >>>

Forum för Health Policys representerar en bredd av områden inom hälso- och sjukvården, från patientföreningar, arbetsgivar- och fackförbund till vårdgivare, myndigheter och läkemedelsbolag. Som medlem får vi en plattform att lyfta frågor som är viktiga inom hälsa, sjukvård och omvårdnad. Samtidigt ges oss möjlighet att i kreativa workshops och informella träffar möta och föra dialog med personer med andra perspektiv. I interaktionen däremellan skapas nya tankar och idéer. Medlemskapet ger oss också tillgång till Forums nätverk av både nationella och internationella forskare. Via dessa ges en inblick i vilken forskning som pågår, både i och utanför Sverige, inom olika discipliner såsom management, folkhälsa, ekonomistyrning, informatik och e-Hälsa. Sammantaget syftar forumet till att vara ett robust stöd i ett kunskapsbaserat beslutsfattande, både i medlemmarnas egna organisationer och i hälso- och sjukvårdspolitiken i stort.


Nätverket mot cancer är medlem i den oberoende tankesmedjan TobaksfaktaAlla har rätt till information om tobak och om tobaksindustrins arbetsmetoder. Därför finns Tobaksfakta – oberoende tankesmedja. Tobaksfakta är en ideell förening som samarbetar med 17 medlemsorganisationer. Vår framtidsvision är ett tobaksfritt samhälle.

Cancer Patients Europe is working to improve the lives of the cancer community. CPE’s Vision is to reduce the burden of cancer on patients and survivors, their carers, the health care systems and the society as a whole. Their mision is to represent and empower the voices of cancer patients and cancer survivors towards policymakers and other stakeholders, with the ultimate objective of co-creating policies that drive prevention, high-quality cancer care, treatment and survivorship in Europe.

Besök hemsidan >>>

Partnerskap

The quality of cancer care in Sweden is high and survival rates for many types of cancer are above the European average. Although the economic and social impact of cancer on society is lower than the European average, Sweden spends more than an average European country on cancer treatment relative to its incidence. Cancer therefore continues to represent a substantial economic and social cost.

Besök hemsidan >>>

EUPATI Sverige erbjuder utbildning som stärker patienter och patientföreträdare. Vi samverkar med alla aktörer inom forskning och utveckling  av läkemedel, medicinteknik och kliniska studier.

EUPATI Sveriges vision är att utbildade patienter bidrar som jämlika aktörer till god och jämlik hälsa.

EUPATI Sverige är en av 23 nationella EUPATI plattformar i Europa. Besök hemsidan >>>


I bred samverkan med sjukvård, akademi och näringsliv bygger GMS en infrastruktur som möjliggör förbättrad diagnostik, individanpassade behandlingsval och forskning inom området precisionsmedicin. GMS fokuserar till en början på bred gensekvensering vid bland annat cancer, sällsynta diagnoser och infektionssjukdomar.

GPCC är ett nationellt tvärvetenskapligt forskningscentrum som bildades 2010 med stöd av regeringens strategiska satsning på forskning (SFO). Vår vision är hållbar hälsa genom hållbar vård: Att förebygga och minska lidande samt stärka vårdens effektivitet genom personcentrerad vård.

Hos oss finns över 100 nationella och internationella forskare inom olika ämnen, som samarbetar i olika forskningsprojekt och grupper. De undersöker personcentrerad vård, rehabilitering och omsorg vid olika sjukdomstillstånd, samt organisation av personcentrerad vård och frågor om implementering och utbildning. Vi har också flera rådgivare, till exempel ett personråd för patienter och närstående.

Besök hemsidan >>>

 

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Konsumenternas Försäkringsbyrå är helt oberoende och hjälper konsumenter med fakta och information om försäkringar. Om du drabbas av cancer kan du ha rätt till ersättning. Läs mer i Informationsblad till patienter – Konsumenternas Försäkringsbyrå

 

 
Leading Health Care har ett partnernätverk med verksamma praktiker från ett 30-tal organisationer där vi ingår; myndigheter, beställarorganisationer, utförare, professionsförbund, patientföreningar, branschorgan och läkemedelsbolag. Det finns en uttalad ambition att partnergruppen ska vara heterogen och inkludera alla delar av sektorn.

Ingen ska behöva dö av cancer. Vi ska omvandla cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom. Men vi vet inte hur – än. Det vi vet är att ingen kan göra det på egen hand. Och att vi behöver tänka nytt. Nollvision cancer utmanar rådande ekosystem och knyter samman nya. Vi vill engagera hela samhället, från den friska medborgaren, patienten och närstående till vård, akademi, industri och politik, för att skapa värde i Sverige och globalt.

Besök hemsidan >>>

Innovationsmiljön, med finansiering från Vinnova via det strategiska innovationsprogrammet Swelife, är en testbädd för kliniska studier som underlättar införande av mer träffsäker prevention och behandling inom cancervården. Initiativtagare är Nollvision cancerGenomic Medicine Sweden (GMS), SciLifeLab och forskningskonsortiet MEGALiT.

Besök hemsidan >>>

Vi är stolta över att samarbeta och ha samarbetat med följande fantastiska organisationer genom åren: A Non-Smoking Generation, 1,6 och 2,6 miljonerklubben, Cancerfonden, Clife, Kontinet.se, SMART och SMART Ungdom, Sjuksköterskor i cancervård, SWEDPOS, Regionala Cancercentrum RCC, och många fler.

För mer information om samarbeten välkommen att kontakta oss.