Levnadsvanor

M – Motion och cancer

Motion och cancer

Låg fysisk aktivitet ökar risken för flera sjukdomar, medan regelbunden fysisk aktivitet av måttlig intensitet främjar både hälsa och välbefinnande. Fysisk aktivitet har också en sjukdomsförebyggande och behandlande effekt för flera allvarliga sjukdomar. Fysisk aktivitet motverkar bland annat högt blodtryck, högt blodsocker och övervikt som är riskfaktorer för flera sjukdomar inklusive cancer. Forskningen har på senaste tid visat att stillasittande såsom tv-tittande, datoranvändande, skrivbordsjobb och bilåkande mm. har en negativ inverka på människors hälsa risk för förtidig död oberoende av personens grad av fysisk aktivitet [1].

Fysisk aktivitet och risken för cancer

Dagens forskningsrön pekar på att fysisk aktivitet har flera positiva effekter. Fysisk aktivitet ökar genomblödningen och syresättningen som påverkar kroppens förmåga till reparation och cellförnyelse. Ämnesomsättningen, den hormonella balansen och ”renhållningen” i kroppen påverkas också positivt med hjälp av fysisk aktivitet. Inte minst kan övervikt påverkas med fysisk aktivitet och övervikt i sig själv är en riskfaktor för cancer. Det finns dock inga entydiga studier – ännu – som visar på ett klart orsak-verkan-samband mellan grad av fysisk aktivitet och förebyggande (prevention) av cancer. Det är svårt att isolera effekten av fysisk aktivitet.

 

Allmän rekommendation för fysisk aktivitet

Den allmänna rekommendationen är [2]:

  • måttligt ansträngande fysisk aktivitet 30 min 5 dagar/vecka (150 min) eller
  • ansträngande fysisk aktivitet 25 min 3 dagar/vecka (75 min) eller
  • en kombination av måttligt ansträngande och ansträngande aktivitet
  • minsta sammanhängande aktivitetstid är 10 min
  • muskelstärkande aktivitet av stora muskelgrupper 2 gånger/vecka.
  • personer över 65 bör träna balans regelbundet
  • långvarigt stillasittande bör undvikas

Källor:

Cancerfondens hemsida
Region Skånes vårdprogram för levnadsvanor

 

Referenser

  1. Stillasittande och ohälsa – en litteratursammanställning. Statens Folkhälsoinstitut. 2012:07
  2. Svenska läkaresällskapets rekommendationer för fysisk aktivitet för vuxna 2011, se länk

Länkar

www.skane.se/far
www.fyss.se
www.yfa.se
www.fhi.se/far
www.fhi.se/fysiskaktivitet
www.cih.nu
www.1177.se www.sos.se/nationellariktlinjer

Texten är skriven av: Anna Friberg, verksamhetsutvecklare prevention och hälsoekonomi, Regionalt Cancercentrum Syd

Texten är granskad av: Mef Nilbert, professor, verksamhetschef Regionalt Cancercentrum Syd