Om oss

Om nätverket mot cancer

Nätverket mot cancer består av nationella cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer i Sverige (se ”Medlemmar”) samt har ett särskilt Advisory board för medicinsk expertis bestående av erkända cancerexperter.

Nätverket mot cancer startade som ett projekt 2009 i syfte att genom opinionsbildning och kunskapshöjande aktiviteter lyfta gemensamma frågor för de cancerprofilerade patientföreningarna, samt skapa ett ökat fokus på cancerfrågor såväl politiskt som i media, inför riksdagsvalet i september 2010.

Under 2011 beslutades att Nätverket mot cancer skulle drivas vidare i form av en ideell förening och vi påbörjade arbetet med stadgar. En interimsstyrelse, bestående av representanter från organisationer inom Nätverket mot cancer bildades vid ett nätverksmöte den 26 augusti 2011 då stadgar antogs. Interimsstyrelsen fick i uppdrag att ansöka om organisationsnummer, öppna bankkonto samt arrangera Nätverket mot cancers första föreningsstämma i samband med Världscancerdagen den 4 februari 2012 vilket också skedde.

Nätverket mot cancers stadgar >>>

Vår vision – Nollvision Cancer

Ett samhälle fritt från cancer. Ett samhälle där alla erbjuds samma möjlighet till prevention, diagnosticering, behandling, vård och omsorg, rehabilitering, palliativ vård och social trygghet.

Det är vi som är Nätverket mot cancer

Vårt budskap – Tillsammans mot cancer

Genom Nätverket mot cancer kan medlemmarna samarbeta och stötta varandra för att i övergripande projekt och i gemensamma frågor nå ökat genomslag i samhället. Tillsammans arbetar vi för att uppnå Nätverket mot cancers vision. Samarbetet ska präglas av respekt för varandras likheter och olikheter.  

Vi arbetar för…

att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige. Våra huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och stärkta patienträttigheter.