Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering räddar livskvalitet

En cancerdiagnos och en cancerbehandling påverkar hela livet. Förutom de rent fysiska problem som kan uppstå både av sjukdomen själv och av de behandlingar som man får så blir cancerdiagnosen ofta en på djupet omskakande, livsomvälvande upplevelse där man konfronteras med mycket ovisshet. Känslor av oro, sorg och nedstämdhet finns med. Hela livet kan vändas upp och ned och allt från relationer till ekonomisk situation påverkas.

Men det finns hjälp att få. Cancerrehabilitering är ett samlingsnamn för att de åtgärder som syftar till att förebygga och minska de här fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdom och dess behandling. Rehabiliteringsinsatserna skall ge patient och närstående stöd och förutsättningar att ha ett så bra liv som möjligt – att bibehålla eller återfå livskvalitet både under och efter behandling för sjukdomen.

Cancerrehabilitering som vi ser det idag är inte knutet till någon särskild fas av sjukdom eller behandling. Det är lika viktigt att kunna få krissamtal medan man väntar på besked om diagnos som hjälp med planering av återgång i arbete eller möjlighet att bearbeta cancerupplevelsen under rehabiliteringsvecka. Fysiska rehabiliteringsåtgärder kan vara aktuella både under behandling för sjukdomen och i sent palliativt skede. Viss rehabilitering, till exempel lymfödembehandling, kan vara aktuell under hela resten av livet.

Rehabiliteringsåtgärder kan också handla om stöd till närstående som också de berörs djupt av cancerdiagnosen. Många patienter med cancer kan vittna om sin oro för hur deras nära mår, och vilken lättnad det är att veta att deras minderåriga barn också kan få stöd och hjälp om det behöver det.

Hur ska det gå till?

Ett övergripande mål är att alla patienter med cancer och deras närstående ska få möjlighet till rehabiliteringsinsatser utifrån sina individuella behov. Hur ska det gå till?

Det är viktigt att alla patienter med cancer och deras närstående så tidigt som möjligt får information om vad cancerrehabilitering är och vilka möjligheter som deras vårdgivare erbjuder. Vårdgivare behöver också veta hur man bedömer patienters behov av cancerrehabilitering och när det behövs insatser av rehabiliteringsprofessionerna, till exempel sjukgymnast eller kurator. Man behöver tillsammans med patienten planera vilken rehabilitering som behövs under och efter behandling, så att alla vet vad som gäller.

Det finns ett nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering som ska tillförsäkra alla patienter med cancer och deras närstående ska få det stöd och den rehabilitering de har rätt till.

Text: Maria Hellbom, Leg psykolog, fil dr. Verksamhetschef Centrum för cancerrehabilitering i Stockholmslandsting. Författare och föreläsare.

Länkar – Cancerrehabilitering

Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering
Det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering är det första i sitt slag i Sverige. Vårdprogrammet omfattar rehabilitering av vuxna patienter med cancer oberoende av diagnos, kön, ålder, etnicitet, bakgrund eller andra faktorer.
Länk: cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/rehabilitering-och-palliativ-vard/rehabilitering/vardprogram/

Centrum för cancerrehabilitering
Landstingsdriven verksamhet som ingår i Stockholms läns sjukvårdsområde.
Länk: rehabcancer.se

Fråga psykologen
Maria Hellbom svarar på dina funderingar om cancer
Länk: http://www.bms.se/fraga-psykologen-om-cancer/

Närståendeboken
Ladda ner: PDF version här

Den ofrivillige resenären – en bok om din cancerresa
Ladda ner: PDF version här

SWEDPOS – Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering;
Länk: swedpos.se

Rehabiliteringsbidrag

Människor som är medicinskt färdigbehandlade behöver ofta hjälp och stöd för att hitta sin väg tillbaka till vardagen. För att underlätta ger CancerRehabFonden bidrag till olika ändamål som stärker det friska.

Bidragen är behovsprövade enligt riktlinjer från CancerRehabFondens styrelse.  https://www.cancerrehabfonden.se