Almedalen 2024

Almedalsveckan 2024, en vecka med fokus på demokratiska och politiska samtal som sker mellan den 25 -28  juni.

Program och medverkande – onsdag 26 juni

Moderator: Ylva Källman

Lokal: Gotlands Museum, Cafét, Strandgatan 14, Visby

Tid: 16:00-18:00

16:05 – 16:55

EU Beating Cancer Plan – Leva väl,  ett enklare liv som patient

Varje år får 65 000 svenskar cancerbesked. Trots att sju av tio överlever, påverkar cancern deras liv. EU:s Beating Cancer Plan erbjuder riktlinjer för att minska sjukdomens påverkan och förbättra livskvaliteten. Hur kan detta implementeras effektivt i Sverige?

Statistik visar att 0,6 % av Sveriges befolkning får cancerbesked varje år. Det är 65 000 personer vars liv förändras radikalt. Sju av tio överlever cancer. En del blir helt återställda och andra lever med biverkningar livet ut. Målet för all diagnostik, behandling och rehabilitering är att minska den påverkan cancer har på livet men vi vet idag att det finns mycket mer att göra för att nå det målet. EU Beating Cancer Plan är EU:s svar på hur vi ska arbeta framåt för att minska antalet personer som insjuknar och dör i cancer och skapa bättre livskvalitet för cancerpatienter och överlevare. Hur kan vi se till att det blir verklighet i Sverige?

Medverkande:

Anna Lena Hogerud, (S), Regionråd Region Skåne och 2:a vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden 

Ebba Hallersjö Hult, Medgrundare och ledare av Nollvision Cancer

Johan Hultberg, (M), Socialutskottet

Margareta Haag, Patientrepresentant, ordförande Nätverket mot cancer

Mef Nilbert, Adjungerad professor i klinisk onkologi,  forskargruppsledare vid Lunds universitets cancercentrum och särskild utredare för uppdateringen av den nationella cancerstrategin

Sara Johansson, Intressepolitikschef cancerfonden

17:05-17:55

Vad innebär en ny uppdaterad cancerstrategi i Sverige?

Under 2024 revideras den nationella cancerstrategin. En uppdaterad strategi ska täcka allt från prevention till uppföljning och inkludera åtgärder, insatser och kompetensbehov. Vad innebär en ny uppdaterad cancerstrategi ur patient-, forskning- och verksamhetsperspektiv?

Under 2024 ska den nationella cancerstrategin från 2009 ses över. Utredaren ska föreslå en uppdaterad nationell cancerstrategi utifrån ett helhetsperspektiv som omfattar prevention, tidig upptäckt, diagnostik, behandling, rehabilitering, palliativ vård och uppföljning. Inom ramen för arbetet ska utredaren bland annat se över; cancervårdens organisation, åtgärder och struktur för precisionshälsa, hälsofrämjande och förebyggande insatser, struktur för vård, kunskapsbildning och kunskapsspridning, kompetensbehov samt ökad integration cancerforskning och klinisk verksamhet. Vad innebär en ny uppdaterad cancerstrategi ur patient-, forskning- och verksamhetsperspektiv?

Medverkande:

Karin Eriksson, Forskningschef cancerfonden 

Kjell Ivarsson, Nationell cancersamordnare på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Lars Ingvar Johansson, Patientrepresentant och vice ordförande Nätverket mot cancer

Malin Sjöberg Högrell, (L), Regionråd, vice Ordförande Sjukhusstyrelsen

Mef Nilbert, Adjungerad professor i klinisk onkologi, forskargruppsledare vid Lunds universitets cancercentrum och särskild utredare för uppdateringen av den nationella cancerstrategin 

Michel Silvestri , Enhetschef e-Hälsomyndigheten

Yasmine Bladelius, (S), Riksdagsledamot

Aktiviteten i Almedalen genomförs med stöd av dessa företag. Genom att klicka på logotyperna kan ni läsa mer om företagen och deras engagemang >>>

3 minuter med ett par av våra medverkande från Almedalen 2023

Britt-Marie Frost, Forskningschef på Barncancerfonden

Patrik Göransson, Enhetschef, Cancerrehabiliteringsmottagningen i Helsingborg

Kjell Ivarsson, Nationell Cancersamordnare, SKR

Lina Nordquist, (L), Socialutskottet

Margareta Haag, Ordförande, Nätverket mot cancer

Anna Martling,  Professor i kirurgi Radiumhemmet Forskningsfonder och vid Karolinska Institutet

Här har vi samlat viktigt material om våra prioriterade frågor samt material de företag som är med och stöttar våra Kunskapsseminarium i Almedalen 2024 >>>

Rapport Cancerrehabiliteirng i Sveige
Patient- och närstående­samverkans rapport
En färdplan för precisionsmedicin
Nätverket mot cancers Cancerrapport 2024

Med en bakgrund inom vården på olika nivåer inom fyra innovativa regioner i Södra Sverige har nu Kjell Ivarsson en nyckelroll i samtidens och framtidens cancervård som samordnare under en dynamisk period. Vi pratar 2040, tillgänglighet, cancer, sjukhus, professionsroller och mycket annat

Nationella vårdprogrammet Cancerrehabilitering
Rehbilitering – en viktig del av cancerbehandlingen!
Tidig upptäckt – nyckeln till bot och förlängd överlevnad
Tidigare upptäckt av lungcancer i primärvården

”Vi kan inte bygga sjukhus överallt – det var då som vi började fundera på vad tycker patienter och personalen egentligen om att få vård på annan plats.” Margareta Haag, Nätverket mot cancer, Ann Atlas, Bristol Myers Squibb och Maria Andersson Ödman, Akademiska sjukhuset berättar hur de tillsammans har samskapat ett projekt för närmare cancervård där patienter och närstående får behandling i en vårdbuss. Bra för patienter, personal och ekonomi

Film om Tidig upptäckt
Med Emma Skoglundpatient, Marie Morellordförande Sjukvårdedelegationen SKR och Magnus Isacsonordförande SFAM
Patientberättelse av Sam Cansund
– Sam berättar om behovet av rehabilitering inom cancervården!

Samlad fakta, kunskap och viktiga publikationer om inom tidig upptäckt, precisionshälsa och cancerrehabilitering

Tack till de företag som genom sitt stöd möjliggjör

Nätverket mot cancers medverkan i Almedalen 2023