Cancerrehabilitering

”Alla patienter och närstående ska erbjudas individanpassad cancerrehabilitering”

Cancerrehabilitering

”Alla patienter och närstående ska erbjudas individanpassad cancerrehabilitering”

Cancerrehabilitering är viktigt för att kunna förebygga och minska de psykiska, fysiska och sociala konsekvenserna av cancersjukdom. Rehabiliteringen är inte bara till för patientens förutsättningar till ett så bra liv som möjligt utan också för att stödja närstående. Och enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska alla patienter erbjudas cancerrehabilitering under hela sin vårdprocess. Detta sker inte idag! Vi vill därför se en strukturerad uppföljning och utvärdering av cancerrehabiliteringen i alla regioner för att se var det brister och kunna förbättra.

Rapport om Cancerrehabilitering i Sverige

Nätverket mot cancer (NMC) startade 2022 ett arbete om cancerrehabilitering där vi utgick från en av våra prioriterade frågor: att verka för en jämlik och god rehabilitering för alla cancerberörda, såväl patienter som anhöriga. Vi behövde mer kunskap. NMC sökte och beviljades stöd av Sjöbergstiftelsen för att genomföra en kartläggning. Vi har, ur patientperspektiv, granskat hur cancerrehabiliteringen i Sverige fungerar idag och hur behovet ser ut. Arbetet har bestått i att sammanställa och analysera såväl befintliga rapporter som att genomföra nya undersökningar, i form av intervjuer och enkäter, där patienter och representanter för regionerna ingått.

Våra slutsatser ligger väl i linje med andra studiers resultat. Patienter upplever tydliga brister i cancerrehabiliteringen. Nära hälften upplever att samhället inte har lyckats leva upp till fastställda rekommendationer och riktlinjer i nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Hälften av de tillfrågade upplever att de inte har blivit erbjudna cancerrehabilitering. De patienter som uppgett att de genomgått cancerrehabilitering och de rehabiliteringsenheter vi tillfrågat har en mer negativ bild av hur cancerrehabiliteringen fungerar än de som är ansvariga i regionernas ledningsstruktur.

Åtgärder för en bättre cancerrehabilitering:

 • Implementera det nationella vårdprogrammet – se till att det används och anpassas till regionala förhållanden. 
 • Tydliga aktiva överlämningar mellan olika vårdnivåer måste säkerställas.
 • Utveckla digitala verktyg och lösningar, inte minst för ökad tillgänglighet. 
 • Stärkt uppföljning och utvärdering av cancerrehabilitering, Här kan regionerna lära av varandra!
 • Utveckla nationella kvalitetsregister för cancerrehabilitering.
 • Stärka utvärdering och forskning inom cancerrehabilitering för mer kunskap om vilka metoder som fungerar.
 • Använd hälsoekonomiska analyser av cancerrehabilitering för att få en bild av det samhällsekonomiska värdet – ur ett helhetsperspektiv för patienter och anhöriga.
 • Öka samverkan mellan hälso- och sjukvårdens delar och med civilsamhället – det kan stärka det preventiva arbetet.
 • Samarbeta närmare med patient- och anhörigföreträdare för att stärka utvecklingen av cancerrehabilitering i alla ovan nämnda delar!

Vår analys visar att det är svårt att få en korrekt bild av i vilken utsträckning behoven tillgodoses och framför allt om den cancerrehabilitering som sker håller hög kvalitet, fungerar och är framgångsrik. Nätverket mot Cancer vill därför fortsätta arbetet med såväl tillgången till som utvecklingen och uppföljningen av cancerrehabilitering. Här har erfarna cancerpatienter och anhöriga en viktig roll i det fortsatta arbetet för att säkerställa att rätt åtgärder görs.

Ladda hem rapporten här >>>

Tack till Sjöbergstiftelsen som möjliggjort arbetet med kartläggningen av Cancerrehabilitering i Sverige!

Digitalt kunskapssemiarium och presentation av rapport: ”Kartläggning av Cancerrehabiliteringen i Sverige” som sändes i ZOOM den 4 april

Medverkande >>>

 • Catharina Barkman, fd Innovationsdirektör Region Stockholm och utredare för Nätverkets Kartläggning Cancerrehabilitering
 • Ingemar Sjöberg, Sjöbergstiftelsen
 • Katarina Fredriksson, projektledare inom hälso- och sjukvårdsområdet på Socialstyrelsen
 • Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
 • Kristina Hultman, förste vice ordförande i Sveriges Arbetsterapeuter 
 • Linda Åkeflo, ledamot Sjuksköterskor i cancervård
 • Patrik Göransson, utvecklare och leg. psykolog, enhetschef Cancerrehabiliteringsmottagningen Helsingborg/ Projektledare Osteoporoskollen och Digital Cancerrehabilitering i Skåne (Digi-CaRe)
 • Pia Watkinson, generalsekreterare CancerRehabFonden
 • Robert Damberg, intressepolitisk expert Cancerfonden 
 • Sara Barsjö, vice ordförande Fysioterapeuterna
 • Sofia Rydgren Stale, ordförande på Sveriges Läkarförbund 

Moderator: Ylva Källman

Sjöbergstiftelsen har möjliggjort att Nätverket mot cancer nu påbörjat arbetet med att kartlägga cancerrehabiliteringen i Sverige!

” Vi är oerhört tacksamma att Sjöbergsstiftelsen har gett oss denna möjlighet att driva frågan om jämlik och god cancerrehabilitering i Sverige. Vi vet att detta är ett eftersatt område som nu kan belysas och utvecklas, säger Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot cancer.”

Läs pressmeddelandet här >>>

Om projekt: Kartläggning av cancerrehabilitering i Sverige

Syftet med kartläggningen är att ta reda på dagens behov av cancerrehabilitering. Med målet att hitta metoder för att införa individanpassad cancerrehabilitering från utredning till palliation. För att få resultat som vi kan arbeta vidare med behöver vi kartlägga:

 1. Hur behoven ser ut inom de olika regionerna
 2. I vilken mån tillgodoses de av vården respektive av andra aktörer
 3. Hur skulle man på bästa sätt kunna bidra för att täcka upp bristerna

Hur vi går till väga?

– Genomgång och analys av relevanta dokument såsom, uppföljningar, utvärderingar, rapporter, statistik, nationella och regionala vårdprogram m.m.

– Opinionsundersökning Kantar Public

– Djupintervjuer med representanter som arbetar med cancerrehabilitering i regionerna

 

 Presentation av resultatet

När kartläggningen är klar kommer vi att presentera resultatet via våra kanaler och i ett kunskapsseminarium. Vi beräknar att ha resultaten klara vintern 2023.

 

Patientberättelse av Sam Cansund

Sam berättar om behovet av rehabilitering inom cancervården!

Här hittar du rapporter och publikatoner om cancerrehabilitering >>>

Kartläggning Cacnerrehabilitering i Sverige  >>>

Det rehabiliterande samhället, Leading Healthcare >>>

Lika olika överallt – en kartläggning av tillgängligheten till rehabilitering för bröstcancerpatienter >>>

Slutrapport – Kartläggning av datamängder av nationellt intresse på hälsodataområdet >>>

RAPPORTEN: LIKA OLIKA ÖVERALLT

Rehabilitering efter en cancerbehandling gör skillnad. Och behovet är stort. Av de över 100 000 kvinnor i Sverige som har eller har haft bröstcancer drabbas uppskattningsvis hälften av komplikationer efter behandlingen. Men skillnaderna i vilken rehabilitering som erbjuds ser olika ut i landet.

Under ett webbinarium presenterade Bröstcancerförbundet och Cancerfonden rapporten “Lika olika överallt – En kartläggning av tillgängligheten till rehabilitering för bröstcancerpatienter” och de förslag vi bedömer kan lägga en grund för att förbättra cancervården i framtiden. Här är en inspelning av webbinariet.

Se avsnittet om cancerrehabilitering från Almedalen 2022

 • Redovisning Kartläggning cancerrehabilitering Kantar/ Sifo i samarbete med Sjöbergsstiftelsen
  • Lars-Ingvar Johansson, Nätverket mot cancer – patientföreträdare
 • Jämlik cancerrehabilitering utifrån patientperspektivet
  • Thomas Lindén, avdelningschef för Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen
  • Ylva Hellstadiusordförande Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering
  • Fatane Salehiprojektledare, utveckling av Cancerrehabilitering, Förstudie Nollvision cancer
  • Margareta Haag, Nätverket mot cancer – patientföreträdare

RCC i samverkan har tagit fram en ny film som visar ett framgångsrikt exempel på strukturerad cancerrehabilitering >>>

Stöd för dig i teamet runt en patient med cancer

Filmen beskriver hur det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering kan fungera i klinisk verksamhet. Vi får följa ett lokalt teams arbetssätt och bekantar oss med hur en strukturerad process för cancerrehabilitering kan se ut. Tillsammans med patienten ger teamet sin bild av hur en framgångsrik modell för cancerrehabilitering fungerar och är en central del av patientens cancervård. Ca 13 minuter.

Se avsnittet om rehabilitering från Världscancerdagen 2022

Det saknas kunskap och är ojämlikt över landet – vad behöver vi göra?

MEDVERKANDE:
Fatane Salehiprojektledare, utveckling av Cancerrehabilitering, Förstudie Nollvision cancer
Lise-lott Erikssonordförandeblodcancerförbundet
Patrik GöranssonPsykolog och utvecklare på Skånes sjukhus nordväst
Pia Watkinsongeneralsekreterare på CancerRehabFonden
Ulrika Sandénforskare Lunds tekniska högskola
Ylva Hellstadiusordf Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering

Samlad fakta, artiklar, kunskap och viktiga publikationer om cancerrehabilitering i Sverige!