Precisionshälsa

”Individanpassad diagnostik och behandling av cancer”

Precisionshälsa

”Individanpassad diagnostik och behandling av cancer”

Precisionshälsa syftar till ökad och mer jämlik hälsa genom att använda data om individens biologi, livsstil och miljö för att förebygga, diagnostisera och behandla med precision. Precisionsmedicin, som är en viktig och central komponent inom precisionshälsa, innebär i korthet utvecklandet av skräddarsydd diagnostik, behandling och uppföljning baserat på individens unika behov och förutsättningar. Ett viktigt mål är att kunna gå från att bota och/eller lindra till att hindra sjukdom. Mer precisa preventiva insatser har stor potential att förbättra människors hälsa. Både lidande och kostnader minskar i takt med att vi kan implementera precisionshälsa.

”Precisionshälsa syftar till ökad och mer jämlik hälsa genom att använda data om individens biologi, livsstil och miljö för att förebygga, diagnostisera och behandla med precision.

Genom att utnyttja den fulla potential som modern sjukvård och forskning kan erbjuda med precisionshälsa får vi:

Friskare befolkning – med hjälp av prevention kan vi minska risken för sjukdomar

Skräddarsydd diagnostik, behandling och bot för personer vars sjukdom ej går att undvika.

Här samlar vi rapporter och publikationer om precisionshälsa >>>

Bred genetisk analys – nya förutsättningar för diagnostik och behandling av cancer <<<

Kort om Hälsodata från Statens medicin-etiska råd >>>

Kort om Hälsodata från Statens medicin-etiska råd >>>

Precisionshälsa – Jämlik sjukvård, policydokument från All.Can >>>

Fem föreläsningar om precisionsmedicin – för patienter och närstående >>>

Vad är precisionshälsa?

Precisionsmedicin – vad är det?

Omvårdnad under behandling

Utmaningar och utveckling precisionsmedicin för melanom

Patientperspektivet

Se avsnittet om precisionshälsa från Almedalen 2022

Gensekvensering/ Nya terapier

Frida Lundmark, Lifs Life Science-expert, PhD i experimentell neurologi (neurogenetik) från KI.

Anna Martling, professor i kirurgi vid Karolinska Institutet (KI) och överläkare och kolorektalkirurg inom Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Jonathan LindEnhetschef TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 

Margareta Haag, Nätverket mot cancer – patientföreträdare

Se avsnittet om precisionshälsa från Världscancerdagen 2022

Vad behövs för att patienter ska få verklig nytta av utvecklingen inom precisionshälsa i Sverige?

Acko Ankarberg Johansson(KD), Ordförande Riksdagens socialutskott
Agneta Karlsson, Generaldirektör TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Karin Båtelson, Ordförande Sjukhusläkarna | Klinisk neurofysiolog
Margareta Haag, Ordförande Nätverket mot cancer
Markus Lingman, Årets AI svensk 2021, MD, PhD, Strateg, sjukhusledningen, överläkare, Region Halland
Richard Rosenquist Brandell, Ordförande GMS, professor i klinisk genetik vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, ledamot Nobelkommittén

Samlad fakta, artiklar, kunskap och viktiga publikationer

om precisionshälsa i Sverige!

Vad är genomik och precisionsmedicin?

Under de senaste tio åren har det skett en snabb teknikutveckling som lett till att människans hela arvsmassa, ett genom, kan läsas av på mindre än ett dygn och till en bråkdel av kostnaden för det första genomet som analyserades. Detta har möjliggjort att kraftfulla...

Regeringen ger Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av nya läkemedel som är avsedda att användas för behandling av cancer.

Som ett led i att säkerställa att de framsteg som görs inom läkemedelsforskningen kommer patienterna till del krävs en stärkt nationell hälsoekonomisk kapacitet för att utvärdera nya läkemedel mot cancer. Bedömningarna gäller nya läkemedel som ska användas på klinik...