Ledare, Kampen mot cancer, juni 2024

Författare: Margareta Haag

 

För att utveckling ska ske är det är viktigt att hela tiden se över strukturer och arbetssätt, lagar och bestämmelser, forskning och patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Detta gäller också cancerområdet. 

Vi har sett en fantastisk utveckling där allt fler överlever och lever med cancer. Den kunskap som nu växer fram inom områden som precisionshälsa, tidig upptäckt och cancerrehabilitering är inget undantag – rätt använd kommer den att fortsätta rädda liv och ge bättre livskvalitet men den måste spridas och nå ut till alla och där ser vi stora utmaningar – det krävs större insatser för att alla dessa satsningar inte ska gå förlorade.

Under det kommande året ska den nationella cancerstrategin uppdateras och EU:s plan mot cancer ska implementeras. Nätverket mot cancer är delaktiga i båda dessa processer och ser att det kommer att krävas samverkan över alla gränser och mellan alla parter. I arbetet för en ännu bättre cancervård vill Nätverket mot cancer speciellt framhålla följande:

  1. Förebygg svår sjukdom med konkret prevention och screening.
  2. Se till att alla cancerpatienter får ta del av precisionsmedicinska framsteg.
  3. Säkerställ cancerrehabilitering redan vid utredning.
  4. Höj kompetensen om cancersjukdom hos personal inom primärvård.
  5. Ta med patienter, närstående och patientföreträdare i forskning och utveckling av vården.
  6. Lyft det ofta bortglömda anhörigperspektivet i all cancervård.
  7. Gör det enkelt att dela data, patienter kan inte vänta längre.
  8. Tillse att vård ges utifrån patientens behov, inte utifrån vårdgivares behov.
  9. Mät, följ upp och utvärdera livskvalitet i patientens hela förlopp.

Vi kommer att fortsätta driva frågor som gör cancerresan bättre för de drabbade och deras närstående. Vi är en del av lösningen för att nå de nationella målen i cancerstrategin och målen i EU:s plan mot cancer. Vi samverkar mer än gärna med vård, myndigheter och forskning för en bättre framtid för cancerpatienter och deras närstående.

Nätverket mot cancer (NMC) är en ideell, religiöst och politiskt obunden paraplyorganisation för ideella cancerprofilerade patientorganisationer på nationell nivå. Medlemmar utgörs av personer som har eller har haft cancer, närstående och andra intressenter. NMC är nationellt och verksamt i hela Sverige.

NMC bildades 2009 då utredningen om den Nationella Cancerstrategin presenterades, för att lyfta gemensamma frågor, för att stå eniga och starka tillsammans i det viktiga arbete som påbörjades och som pågår. NMC driver projekt kring våra prioriterade frågor: tidig upptäckt, precisionshälsa, cancerrehabilitering och patient- och närståendesamverkan.

 

 

Till Kampen mot cancer >>>