Cancerrehabilitering

”Alla patienter och närstående ska erbjudas individanpassad cancerrehabilitering”

Cancerrehabilitering

”Alla patienter och närstående ska erbjudas individanpassad cancerrehabilitering”

Cancerrehabilitering är viktigt för att kunna förebygga och minska de psykiska, fysiska och sociala konsekvenserna av cancersjukdom. Rehabiliteringen är inte bara till för patientens förutsättningar till ett så bra liv som möjligt utan också för att stödja närstående. Och enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska alla patienter erbjudas cancerrehabilitering under hela sin vårdprocess. Detta sker inte idag! Vi vill därför se en strukturerad uppföljning och utvärdering av cancerrehabiliteringen i alla regioner för att se var det brister och kunna förbättra.

Varför är det bra med Rehabilitering?

Vi tog hjälp av några yngre personer att förklara Rehabilitering, lyssna gärna till deras resonemang!

Bodil Jönsson om Rehabilitering

Professor emerita Bodil Jönsson är fysiker, författare och folkbildare. 

Rapport om Cancerrehabilitering i Sverige

Nätverket mot cancer (NMC) startade 2022 ett arbete om cancerrehabilitering där vi utgick från en av våra prioriterade frågor: att verka för en jämlik och god rehabilitering för alla cancerberörda, såväl patienter som anhöriga. Vi behövde mer kunskap. NMC sökte och beviljades stöd av Sjöbergstiftelsen för att genomföra en kartläggning. Vi har, ur patientperspektiv, granskat hur cancerrehabiliteringen i Sverige fungerar idag och hur behovet ser ut. Arbetet har bestått i att sammanställa och analysera såväl befintliga rapporter som att genomföra nya undersökningar, i form av intervjuer och enkäter, där patienter och representanter för regionerna ingått.

Våra slutsatser ligger väl i linje med andra studiers resultat. Patienter upplever tydliga brister i cancerrehabiliteringen. Nära hälften upplever att samhället inte har lyckats leva upp till fastställda rekommendationer och riktlinjer i nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Hälften av de tillfrågade upplever att de inte har blivit erbjudna cancerrehabilitering. De patienter som uppgett att de genomgått cancerrehabilitering och de rehabiliteringsenheter vi tillfrågat har en mer negativ bild av hur cancerrehabiliteringen fungerar än de som är ansvariga i regionernas ledningsstruktur

Vår analys visar att det är svårt att få en korrekt bild av i vilken utsträckning behoven tillgodoses och framför allt om den cancerrehabilitering som sker håller hög kvalitet, fungerar och är framgångsrik. Nätverket mot Cancer vill därför fortsätta arbetet med såväl tillgången till som utvecklingen och uppföljningen av cancerrehabilitering. Här har erfarna cancerpatienter och anhöriga en viktig roll i det fortsatta arbetet för att säkerställa att rätt åtgärder görs.

Tack till Sjöbergstiftelsen som möjliggjort arbetet med kartläggningen av Cancerrehabilitering i Sverige!

Digitalt kunskapssemiarium och presentation av rapport: ”Kartläggning av Cancerrehabiliteringen i Sverige” som sändes i ZOOM den 4 april

Patientberättelse av Sam Cansund

Sam berättar om behovet av rehabilitering inom cancervården!

Samtal om livskvalitet

från Världscancerdagen 2024

Samtal om tidig upptäckt som förutsättning för bättre livskvalitet

från Världscancerdagen 2024

Frukostsamtal om Livskvalitet

inför Världscancerdagen 2024

Frukostsamtal om Cancerrehabilitering

inför Världscancerdagen 2023

Det saknas kunskap och är ojämlikt över landet – vad behöver vi göra?

från Världscancerdagen 2022

Redovisning Kartläggning cancerrehabilitering samt Jämlik cancerrehabilitering utifrån patientperspektivet

från Almedalen 2022

Här hittar du rapporter och publikatoner om cancerrehabilitering >>>

Kartläggning Cacnerrehabilitering i Sverige  >>>

Det rehabiliterande samhället, Leading Healthcare >>>

Lika olika överallt – en kartläggning av tillgängligheten till rehabilitering för bröstcancerpatienter >>>

Slutrapport – Kartläggning av datamängder av nationellt intresse på hälsodataområdet >>>

RAPPORTEN: LIKA OLIKA ÖVERALLT

Rehabilitering efter en cancerbehandling gör skillnad. Och behovet är stort. Av de över 100 000 kvinnor i Sverige som har eller har haft bröstcancer drabbas uppskattningsvis hälften av komplikationer efter behandlingen. Men skillnaderna i vilken rehabilitering som erbjuds ser olika ut i landet.

Under ett webbinarium presenterade Bröstcancerförbundet och Cancerfonden rapporten “Lika olika överallt – En kartläggning av tillgängligheten till rehabilitering för bröstcancerpatienter” och de förslag vi bedömer kan lägga en grund för att förbättra cancervården i framtiden. Här är en inspelning av webbinariet.

RCC i samverkan har tagit fram en ny film som visar ett framgångsrikt exempel på strukturerad cancerrehabilitering >>>

Stöd för dig i teamet runt en patient med cancer

Filmen beskriver hur det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering kan fungera i klinisk verksamhet. Vi får följa ett lokalt teams arbetssätt och bekantar oss med hur en strukturerad process för cancerrehabilitering kan se ut. Tillsammans med patienten ger teamet sin bild av hur en framgångsrik modell för cancerrehabilitering fungerar och är en central del av patientens cancervård. Ca 13 minuter.

Samlad fakta, artiklar, kunskap och viktiga publikationer om cancerrehabilitering i Sverige!