Category Archives: Debatt

Hela organisationen i vården bör ses över

Debatt

Miljöpartiet har i sin debattartikel ”Så kan regeringen lösa krisen i vården” radat upp flera förslag på hur krisen i vården kan lösas:

  • Kraftigt öka antalet utbildningsplatser för sjuksköterskor och läkare under den kommande mandatperioden.
  • Satsa på att öka de ekonomiska incitamenten för sjuksköterskor att vidareutbilda sig.
  • Ta fram en akademisk specialistjänstgöring för sjuksköterskor.
  • Öka resurserna för fler AT- och ST-tjänster för läkare. Och även inom PTP-tjänster för psykologer.
  • Medverka till att undersköterskan får ökade möjligheter till specialistkomptens.
  • Dessutom måste regeringen arbeta för att få till en mycket snabbare och smidigare valideringsprocess av vårdpersonal, som är utbildad i tredjeland.

De förslag som landstingspolitiker från MP lägger fram för att lösa krisen i vården är bra men otillräckliga eftersom de bara rör en del av vårdens problem: utbildning av personal och behovet av mer personal.

Vi i Nätverket mot cancer menar att hela vårdorganisationen bör ses över. För cancersjukvården är läget så akut att regeringen snarast bör inrätta en kriskommission.

Läs hela Nätverket mot cancers svar på Aftonbladet.se.

Nya patientlagen helt utan rättigheter för patienten

Debatt

Cancer är den absolut största sjukdomen i Sverige. Vi är en halv miljon människor som är drabbade. Var tionde minut får en ny person ett cancerbesked. 4 500 av oss dör varje år i onödan. Patienter överlever olika länge beroende på hur och var vi bor och behandlas samt vilken socioekonomisk status vi har.

Det finns med andra ord mycket att göra för att utrota orättvisor i vården och rädda tusentals liv. I januari 2015 kom en ny patientlag. Men namnet patientlag är både vilseledande och märkligt då patient + lag indikerar att det rör sig om några slags rättigheter.

Så är det inte. Patientlagen ger inga rättigheter över huvud taget till patienter!

Patientlagen hyllas av politiker, Sveriges kommuner och landsting (SKL), landstingen, vårdgivarna. Men inte av oss som berörs: patienterna. Lagen är nämligen inget annat än Kejsarens nya kläder – en bluff!

Patientlagen ska bland annat stärka patientens möjlighet att välja ”utförare” i andra landsting. Men hur kan jag som patient veta vilken utförare som är bättre än den som jag har tilldelats i mitt eget landsting? Ska jag fråga den doktor jag har tilldelats? Det kommer de flesta patienter att känna sig väldigt obekväma med. Det kan jämföras med att fråga sin partner om hen kan rekommendera en annan partner som kan testas och se om den är bättre. Dessutom måste patienten själv bekosta alla omkostnader det innebär att få vård på annan ort, t ex resor och övernattningskostnader.

Det är en stor skillnad på att sjukvården har skyldigheter mot att en patient har rättigheter. För de skyldigheter sjukvården har i dag finns inget system för att följa upp om detta verkligen görs. Det finns inte heller några möjligheter till sanktioner mot dålig och orättvis cancervård. För den som däremot har juridiska rättigheter finns en möjlighet att utkräva ansvar och utdela sanktioner mot den som inte levererar den som lagen föreskriver.

Vid sidan av patienträttigheter behövs tvingande riktlinjer från centralt håll för behandling och rehabilitering som ALLA landsting måste följa. I dag är det enbart rekommendationer. Tvingande riktlinjer skulle häva de socioekonomiska orättvisorna.

Sveriges Kommuner och landsting, SKL, betraktar nya patientlagen som ett verktyg för att jämna ut de geografiska skillnaderna. Men kastar samtidigt in en brasklapp. En av de högst ansvariga på SKL förklarade i en intervju att det finns en risk att det i högre grad blir patienter som är starka och som kan tala för sig som utnyttjar möjligheterna. ”Paradoxalt nog kan det här innebära en minskad jämlikhet i det avseendet, om man inte är vaksam, även om inte det var intentionen”, löd slutsatsen. Vi stämmer helt in i SKL:s farhågor!

Nätverket mot cancers grundläggande idé är att patienternas krav på hälso – och sjukvården ska vara juridiskt utkrävbara genom en ”Patienträttslagstiftning”. Den lag vi nu fått är en frisering av hälso- och sjukvårdslagen – en 30 år gammal ramlag som befäst och förstärkt orättvisorna för oss patienter.

Vi uppmanar sjukvårdsminister Gabriel Wikström: Riv upp den nya Patientlagen och ge oss istället en lag som ger patienten utkrävbara juridiska rättigheter.

Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer

Debattartikeln har bland annat tagits upp i Dagens samhälle.

Inget sjukhus ska operera färre än 100 fall per år och cancersjukdom

Debatt

Var tionde minut får en ny människa i Sverige besked om cancersjukdom. Vilket innebär 58 000 nya fall årligen. Var tredje svensk får cancer under sin livstid. Cancersjukdomen berör oss alla, antingen som drabbade eller som närstående. Under valåret 2014 vill vi belysa cancersjukvården utifrån patient-, politiker- och utförarperspektiven genom fyra artiklar. Först ut är Katarina Johansson, ordföranden Nätverket mot cancer.

Läs mer på Svensk Kirurgis hemsida!

Gör nationella riktlinjer om cancer tvingande

Debatt

Flera tusen cancerpatienter dör i onödan varje år, skriver Katarina Johansson, Nätverket mot cancer. Hon vill göra det till en valfråga.

Läs vår debattartikel på Dagens Medicins debattsida!

Tusentals svenska cancerpatienter dör i onödan varje år. Totalt rör det sig om 4 500 personer som dör på grund av ”felaktig” cancerbehandling, för att de bor på ”fel” ort eller för att de har ”fel” socioekonomisk status.

Hur kan det vara så här? Detta är sjukvårdens största utmaning. Med tanke på att antal cancerfall dessutom kommer att fördubblas på 15 år, måste detta bli den enskilt viktigaste vårdfrågan i årets val.

Tyvärr avspeglade det sig i inte i valårets första partiledardebatt i tv. Partiledarna prioriterade inte vårdfrågor alls, de kommer först på sjunde plats. Väljarna däremot har vårdfrågan som sin nästa viktigaste punkt, visar undersökningar.

Att svensk cancervård varken är rättvis eller jämställd är inget ”gnäll” från patientföreträdare. Tvärtom! Vi får medhåll från dem som är satta att se till att cancervården fungerar. Det visar den nya film som Nätverket mot cancer tagit fram, ”Bättre cancervård – var god dröj”, och som släpps inom kort.

Så här säger några av vårdens mäktigaste beslutsfattare i filmen:

”Jag vet ju sen lång tid att svensk cancervård är inte jämlik eller rättvis”. Gunilla Gunnarsson, samordnare Nationella cancerstrategin, Sveriges Kommuner och Landsting.

”Den svenska cancervården är inte jämlik idag”. Mats Eriksson, (M), ordförande hälso– och sjukvårdsstyrelsen, Region Halland.

”Vården i Sverige i dag är inte jämlik och det gäller även cancervården”. Lena Hallengren (S), riksdagsledamot och vice ordförande i socialutskottet.

”Nej, cancersjukvården i Sverige är inte rättvis”. Anders W Jonsson (C), riksdagsledamot och ordförande i socialutskottet.

Om vi är så överens, varför fungerar det då inte? Det enkla svaret på den frågan är att vi har 21 landsting. Vi är ett land med 21 olika sjukvårdsområden som självständigt kan bestämma vilken vård som ska ges, vilka läkemedel som ska ges, vilka sjukdomar som ska behandlas. Det finns inget tvång alls att följa den nationella cancerstrategin som finns för att uppnå bästa möjliga behandling och prognos för alla.

Nätverket mot cancer kräver därför:

  • En tydlig nationell styrning och ansvar för cancersjukvården.
  • Att nationella riktlinjer blir tvingande, cancerbehandling är inte förhandlingsbar.
  • Gör som i Danmark! Gör cancer till en akutsjukdom och inrätta diagnostiska centrum.

Katarina Johansson, Samordnare Nätverket mot cancer