Rätt vård i rätt tid till rätt patient är en av Nätverket mot cancers viktigaste frågor. Cancer är en akutsjukdom och det är därför viktigt att den upptäcks och behandlas i tid. Detta tillhör tyvärr ovanligheterna i vårdsverige idag fastän en tidig upptäckt inom till exempel lungcancer, tarmcancer och äggstockscancer för patienten kan vara skillnaden mellan liv och död.

Faktum är att cancer som diagnostiseras tidigt i många fall innebär större chanser att den efterföljande behandlingen blir framgångsrik, att chanser för överlevnad ökar och för de med kroniska tillstånd ökar chanserna till längre och bättre liv. Tidig upptäckt ingår dessutom i en del standardiserade vårdförlopp (SVF), dvs att primärvården uppdrag är att tidigt upptäcka cancer.

Här kan du ta del av vårt Kunskapsseminarium som sammafattar samtliga steg av projektet! 

Om projekt: Cancer – Tidig upptäckt!

I spåret av pandemin under våren 2020 blev frågan kring tidig upptäckt än mer viktig att driva när mycket av den ordinarie verksamheten inom hälso- och sjukvården sattes på vänt. Nätverket mot cancer startade därför upp Projekt: Cancer – Tidig upptäckt för att arbeta med aktiviteter för att belysa värdet av och sprida kunskap om en tidig upptäckt.

STEG 1

Under hösten 2020 genomfördes det fösta steget av Projektet. Då vi började med att göra en SIFO Kantar undersökning i syfte att skapa oss en utgångspunkt för Tidig upptäckt av cancer och ett kunskapsunderlag för det fortsatta arbete. Det vi ville få svar på var frågor såsom: Hur långt har utvecklingen kommit och vad är på gång? Vilka digitala möjligheter finns när det gäller tidig upptäckt av cancer? Undersökningen bestod av telefonintervjuer och webbenkäter och vände sig till Regional Cancercentrum, RCC och till regionpolitiker.

Resultatet försåg projektet med kunskap om nuläget på såväl nationell som regional nivå och en bild av vilka åtgärder som krävs framåt och som vi kan driva på för att skynda på utvecklingen. Utifrån kunskapen från undersökningen genomfördes ett rundabordssamtal med patienter, politiker, profession och forskare i december 2020. STEG 1 rundades av med en produktion av en kortare informationsfilm om Tidig upptäckt.

 STEG 2

I STEG 2 av projeket har Nätverket mot cancer genomfört Världscancerdagen den 4 februari 2021 med inriktning på främst Tidig upptäckt. Syftet med Värdscancerdagen är att öka kunskapen om cancerpatienternas och närståendes situation hos allmänhet, profession och beslutsfattare.

STEG 3

Under våren och hösten 2021 genomfördes STEG 3 av projektet. Nätverket mot cancer vill driva vidare frågan om Tidig upptäckt mot visionen att: Hitta all cancer i Stadie 1

För detta krävs att vi upplyser och sprider kunskap om regionala cancerstrategier, nationella cancerstrategin, regelverk och arbetssätt för att upptäcka cancer tidigt.

Syftet med aktiviteterna i STEG 3 var att arbeta för att alla regioner ska ha en skrivning och en plan för hur all cancer ska upptäckas i stadie 1. Med målet att 75% av all cancer ska upptäckas i Stadie 1 inom 3 år.

Film om Tidig upptäckt

Med Emma Skoglundpatient, Marie Morellordförande Sjukvårdedelegationen SKR och Magnus Isacsonordförande SFAM

Intervju

med Lena Hallengren, Sveriges socialmininster 

Här kan du ladda hem resutlatet av vår Patientenkät samt KANTAR/ Sifo undersökningarna >>>

Nyfiken på Världscancerdagen 2021? Hela dagen dokumenterad här >>>

Samlad fakta, kunskap och viktiga publikationer om inom tidig upptäckt

Samverksansmodell 2.0 och Nätverket mot cancer

Samverkansmodell 2.0 syftar till att skapa en hållbar form för samarbete med sikte på värdeskapande, innovationskraft och med individens hälsa i fokus. Detta projekt är ett gemensamt initiativ från patienter och närstående med representation från bland annat...

Enkät för dig som är cancerberörd!

Det här är en undersökning som riktar sig till cancerpatienter som är under behandling, lever med kronisk cancer, är friskförklarade eller som är närstående och som sökt för symtom i primärvården. Enkäten är en del av de aktiviteter som genomförs i...

Hjälpmedel är på väg att bli en klassfråga

30 förbund på Aftonbladet - DEBATT. "I Sverige uppskattas över en miljon människor leva med funktionsnedsättningar som påverkar det dagliga livet. Tack vare snabba tekniska landvinningar kan allt fler funktionsnedsättningar kompenseras med hjälpmedel. Det främjar...

Webbinarium om patientdata

Webbinarium: Hur undanröjer vi hindren så att patientdata kan delas för precisionsmedicin och bättre vård? Den 16 april 2021 anordnade GMS, Nätverket mot cancer, Riksförbundet Sällsynta diagnoser och Centrum för Sällsynta Diagnoser i Samverkan ett webbinarium för att...

Tack till alla företag som genom sitt stöd gjort projekt: Cancer – tidig upptäckt! möjligt.