Söndagens valresultat visar att Sverige kan få en minoritetsregering även denna mandatperiod. Men politiska åtgärder för att möta hälsoutmaningar är allt för brådskande för att hindras av politisk oenighet. Det menar Stiftelsen Forska!Sverige som tillsammans med 23 aktörer ger den kommande regeringen en lista med förslag som bör kunna genomföras i samförstånd med oppositionen.

Väljare och politiker ansåg inför valet att vården var en av de viktigaste frågorna. Vården utgör en stor och ökande kostnad i statsbudgeten. Samtidigt har Sverige utmaningar som drabbar patienter direkt som ojämlik vård, köer och vårdskador.

–  Över 100 000 patienter drabbas varje år av vårdskador vilket innebär kostnader på cirka 8 miljarder kronor per år enbart för de extra vårddagar som skadorna medför, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

En av lösningarna som ofta presenteras är mer vårdpersonal och en bättre arbetsmiljö. Det är en grundläggande faktor, men för att möta hälsoutmaningarna krävs också stark medicinsk forskning och snabbare implementering av ny kunskap.

–  Vårdpersonalen måste få bättre möjlighet att dra nytta av forskning och utveckling så att de kan ställa säkrare diagnoser och erbjuda effektivare behandling. Det är därför allvarligt att vi i en ny lägesrapport, som presenteras idag, kan konstatera att de statliga investeringarna i medicinsk forskning och utveckling minskar för tredje året i rad, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Den nya lägesrapporten visar att statliga budgetanslag för forskning och utveckling inom medicin och hälsa uppgick till 0,18 procent av BNP år 2020. Baserat på preliminär statistik från SCB beräknas anslagen minska till 0,17 procent år 2021 och till 0,16 procent år 2022, vilket inte ens motsvarar 2 öre per vårdkrona.

Söndagens valresultat visar att Sverige kan få en minoritetsregering även denna mandatperiod.

–  Politiska åtgärder för att möta hälsoutmaningarna är allt för viktiga för att hindras av politisk oenighet. Före valet genomförde vi en partienkät om ambitioner för medicinsk forskning, företagande och vård. Utifrån svaren finns flera förslag som regeringen bör kunna genomföra i samförstånd med oppositionen, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Det handlar till exempel om integritetssäker delning av hälsodata, ökat utrymme för forskning inom vården och precisionshälsa. Ta den av förslagen här.

–  Sverige står inför stora hälsoutmaningar och nu krävs politisk handlingskraft. Vi uppmanar den kommande regeringen att snarast gå vidare med förslag som det finns en bred politisk enighet kring. Det är nödvändigt för att möta utmaningarna och därmed öka hälsa och välstånd i Sverige, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Läs en debattartikel i Aftonbladet där förslagen presenterades

Ta del av lägesrapporten år 2022

Läs Forska!Sveriges valmanifest

Se Forska!Sveriges valenkät till partierna

Ta del av tidigare lägesrapporter

 

Kontaktpersoner

 

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
0703-88 35 96
anna@forskasverige.se
Sarah Roos
Kommunikationschef
0705-61 96 19
sarah.roos@forskasverige.se

 

Om Forska!Sverige

 

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen ”Agenda för hälsa och välstånd”. Där samlas 35 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.