Årets cancernätverkare 2016 blev ”Sveriges Cancergeneral” Gunilla Gunnarsson.

– Gunilla Gunnarsson är en person som gör något för många cancerpatienter och har ett stort hjärta för cancerpatienterna. Hon bjuder hela tiden in patientorganisationerna i sitt arbete, frågar oss vad vi tycker och deltar på våra aktiviteter. Hon är spindeln i nätet, jag vill säga att hon är Sveriges Cancergeneral, säger Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer.

Gunilla Gunnarsson, 60, är född i Vimmerby, men bor idag i Östergötland där hon närmast arbetade som chef för cancervården. Tidigare arbetade hon många år som cancerläkare i Jönköping. Sedan 2010 är hon cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, samt ordförande för Regionala cancercentrum i samverkan.

Varför blev du just cancerläkare?
– En kombination av fantastiska patienter, stimulerande och bred vård och en klinik med bra arbetsmiljö och otroligt bra chef som varit en förebild för mig hela livet, berättar Gunilla Gunnarsson.

Är du rädd för cancer?
– Nej , inte rädd, jag vet att många andra sjukdomar har sämre prognos. Men cancer påverkar hela livet både nu och för all framtid så jag har stor respekt för cancersjukdomen.

Kommer vi kunna bota cancer i framtiden?
– Cancer är minst 200 olika former, ja, vi kommer att kunna bota fler av dem i framtiden men inte alla. Två stora förändringsområden som vi arbetar med kommer att bidra till detta.

Det ena är att koncentrera cancervården för de ovanligare cancerformerna till färre ställen i landet. Det finns många sjukhus som har för få patienter per år. Ta till exempel äggstockscancer, där totalt 40 sjukhus utför operationer, varav 27 har opererat endast 1-10 patienter per år. Genom att färre sjukhus behandlar vissa ovanliga diagnoser ska cancervården förbättras tack vare att utvalda kliniker får stor träning och bättre möjlighet till forskning. Peniscancer var först ut 2015 och nu i år kommer ytterligare sex cancerdiagnoser som kommer att koncentreras till ett fåtal kliniker.

– Det andra projektet är att korta köerna, dvs. standardisera vårdförloppet inom cancervården. Vi går igenom hela vårdkedjan tillsammans med alla inblandade specialiteter och så utgår vi från frågan: ”Om alla delar i vårdkedjan fungerar precis som det ska, hur lång tid hade vi då behövt, s k ledtid?” 2017 ska vi vara uppe i de 30 vanligaste cancerdiagnoserna som har en standardiserad vårdkedja. Idag finns detta för fem cancerdiagnoser och under 2016 har landstingen i uppdrag att införa detta för ytterligare 13 diagnoser.

Vad vinner man på detta?
– Nummer ett är att minska patientens psykologiska stress på grund av lång väntan. Att det skulle påverka överlevnad är ovanligt, utan vinsten är i första hand patientens ovissa väntan. Nummer två är att vi kommer att få en mer jämlik vård över Sverige. Idag är det för stora skillnader i hur patientens utreds, behandlas och hur resultatet blir.

Utnämningen Årets cancernätverkare, vad betyder det för dig?
– Det betyder jättemycket för mig och mitt team. Det här är inte ett jobb jag gör ensam utan tillsammans med medarbetare på SKL och med Regionala cancercentrum, RCC, och patientmedverkan är oerhört viktig för oss. Under arbetet med den nationella cancerstrategin ingick patientorganisationerna och idag finns Patient- och närståenderåd i varje RCC. Nationellt har vi avstämning med patientföreträdare och vi har alltid med representant i framtagandet av vårdprogram och standardiserade vårdförlopp etc. Jag tror att det är A och O för att vi ska lyckas förbättra logistiken i vården. Det är inte alltid att patientföreningen vill samma sak eller tycker lika som vi och därför är det extra roligt att få denna utmärkelse. Jag glädjer mig mycket åt att patientföreträdare har blivit en naturlig samarbetspartner för oss!

Motivering Årets cancernätverkare
Genom sin stora erfarenhet som cancerläkare och sitt helhjärtade engagemang arbetar Gunilla för en bättre cancervård för alla patienter.

Genom sitt engagemang och genom sin kunskap bidrar hon till Nätverket mot cancers strävan att stärka patienters inflytande och möjligheter till optimal vård.

Om ”Årets cancernätverkare”

Hedersutmärkelsen tilldelas en person eller verksamhet som genom sitt engagemang stöttar Nätverket mot cancers strävan att vara en samlande kraft för cancerprofilerade patientorganisationer i Sverige i syfte att stärka patienters inflytande och möjligheter till optimal vård.

Historiska vinnare

Nätverket mot cancer instiftade hedersutmärkelsen ”Årets cancernätverkare” vid Världscancerdagen 2015. Nedan ser du tidigare vinnare i ”Årets cancernätverkare”:

2016: Gunilla Gunnarsson, cancerläkare och nationell cancersamordnare
2015: Roger Henriksson, professor, chef Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland

Juryn består av Nätverket mot cancers styrelse och deras beslut kan inte överklagas.