STEG 1 - Projekt Tidig upptäckt

Varför är det viktigt med tidig upptäckt?

Om cancer diagnostiseras tidigt kan det i många fall innebära större chanser att den efterföljande behandlingen blir framgångsrik. Det sparar liv, lidande och ökar livskvaliteten.

Projekt: cancer – tidig upptäckt

I spåret av pandemin under våren 2020 blev frågan kring tidig upptäckt än mer viktig att driva när mycket av den ordinarie verksamheten inom hälso- och sjukvården sattes på vänt. Nätverket mot cancer startade därför upp Projekt: Cancer – Tidig upptäckt för att arbeta med aktiviteter för att belysa värdet av och sprida kunskap om en tidig upptäckt.

STEG 1

Under hösten 2020 genomfördes det fösta steget av Projektet. Då vi började med att göra en SIFO Kantar undersökning i syfte att skapa oss en utgångspunkt för tidig upptäckt av cancer och ett kunskapsunderlag för det fortsatta arbete. Det vi ville få svar på var frågor såsom: Hur långt har utvecklingen kommit och vad är på gång? Vilka digitala möjligheter finns när det gäller tidig upptäckt av cancer? Undersökningen bestod av telefonintervjuer och webbenkäter och vände sig till Regional Cancercentrum, RCC och till regionpolitiker.

Resultatet försåg projektet med kunskap om nuläget på såväl nationell som regional nivå och en bild av vilka åtgärder som krävs framåt och som vi kan driva på för att skynda på utvecklingen. Utifrån kunskapen från undersökningen genomfördes ett rundabordssamtal med patienter, politiker, profession och forskare i december 2020. STEG 1 rundades av med en produktion av en kortare informationsfilm om Tidig Upptäckt.

Här kan du ta del av SIFO Kantar undersökningen till RCC:

201208_SIFO_Rapport_RCC

Här kan du ta del av SIFO Kantar undersökningen med Regionpolitiker:

201201_Rapport_regionpolitiker

Film om Tidig upptäckt

Med Emma Skoglundpatient, Marie Morellordförande Sjukvårdedelegationen SKR och Magnus Isacsonordförande SFAM

Intervju

med Lena Hallengren, Sveriges socialmininster 

Tack till våra sponsorer som möjliggjort STEG 1 av det viktiga arbetet med Projekt: Tidig upptäckt!