Anna Kiessling, Cecilia Winberg, Helena Ullgren, Ida Kåhlin, Kjell Olsson, Margareta Haag, Mikael Johansson och Oili Dahl. Foto: Ulf Sirborn, Emil Malmborg, Anders G Warne

Publicerad i Dagens Medicin: 25 november 2022

Om vi kan skydda unga från att fastna i nikotinberoende så skyddar vi dem även från alkoholmissbruk och andra droger, skriver debattörer från flera vårdprofessionsförbund i en replik.

Anders Milton och den snuskommission han numera företräder motsätter sig inte helt oväntat vårt förslag om att förbjuda all tobaksförsäljning till alla som är födda efter 2010. Milton menar att ungdomar utan nikotin i stället per automatik skulle använda mer riskfyllda narkotiska preparat och verkar helt ha glömt att man som läkare ska handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Anders Milton förminskar nikotinets allvarliga hälsorisker och likställer det med ”allt som har negativa hälsoeffekter” samt anklagar sina forna kollegor och en hel folkhälsorörelse för att ”göra ont värre”. Snuskommissionens uppdrag är att säkra framtida intäkter till den svenska tobaksindustrin och påstår att deras förslag till skademinimering gått ut på att förbjuda försäljning av cigaretter. Detta är inte sant, då tobaksindustrin arbetat intensivt för att motarbeta och försena all lagstiftning för att skydda barn och unga från tobaksindustrins alla nya produkter.

Milton har helt rätt i att man dör av att röka men snus och e-cigaretter är inte lösningen. Tvärtom visar en systematisk översikt från SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2019 att snus och e-cigaretter i stället ökar risken för bruk av konventionella cigaretter. (4)

Milton hänvisar till en artikel i The Lancet daterad 2016 och påstår att det inte finns några samband mellan snus och cancer. Det finns ett antal studier som visar att snus ökar risken för både munhålecancer och mag-tarmcancer (5) men eftersom dessa studier är för små räknas de inte som vetenskaplig evidens.

När det gäller nikotinet som är den gemensamma beroendeframkallande substansen i tobaksindustrins samtliga produkter så finns tillräcklig vetenskaplig evidens för en mängd allvarliga hälsorisker som hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2, fosterskador (5), psykisk ohälsa och sänkt kognitiv förmåga (2, 3).

Alla former av nikotin framställs av tobak och motverkar samtliga globala hållbarhetsmål. Tobaksindustrin utnyttjar fattiga bönder och deras barn i tobaksproduktionen. Industrin skövlar enorma mängder regnskog och förgiftar mark och vatten både i produktionen och med fimpar och prillor. (6)

Nikotin bidrar inte med något positivt, varken för människor eller för planeten. Det är hög tid att våra politiker tar ställning för ungas rätt till hälsa och en hållbar framtid.

Agneta Alderstig, förbundsordförande, Riksförbundet Visir

Ann Post, kanslichef, Tobaksfakta

Anna Kiessling, ordförande kommittén för prevention och folkhälsa, Svenska läkaresällskapet

Cecilia Winberg, förbundsordförande, Fysioterapeuterna

Helen Stjerna, generalsekreterare, A Non Smoking Generation

Helena Ullgren, ordförande, Sjuksköterskor i cancervård

Ida Kåhlin, förbundsordförande, Sveriges Arbetsterapeuter

Joacim Larsen, vik ordförande Nationella arbetsgruppen för Cancerprevention, Regionala cancercentrum i samverkan

Kjell Olsson, ordförande, Dietisternas riksförbund

Lena Sjöberg, kanslichef, Yrkesföreningar mot tobak

Margareta Haag, ordförande, Nätverket mot cancer

Mikael Johansson, ordförande, Svenska planeringsgruppen för lungcancer

Oili Dahl, ordförande, Svensk sjuksköterskeförening

Till artiklen >>>