Debatt: Undermåliga förslag om läkemedel

Debatt

Betänkandet från läkemedelsutredningen är komplicerat och tilltrasslat, och det är anmärkningsvärt att utredningen heltDsaknar patientperspektiv.

Den statliga läkemedelsutredningen, som blev klar strax efter årsskiftet, håller inte måttet. Utred­ningen får underkänt av flera remissinstanser, bland andra be­rörda patientorganisationer, som anser att de förslag som presenteras inte är tillräckliga för att vi ska få en jämlik, effektiv och transparant finansiering och prissättning av läkemedel.

Läkemedelsutredningen tillsattes i novem­ber 2016. Utredarna fick i uppdrag att ta fram ett långsiktigt hållbart system som möjliggör en samhällsekonomisk effektiv användning av läkemedel och som också innebär att läke­medelskostnaderna kan hållas på en rimlig nivå. I uppdraget ingick att tydliggöra ansvars­fördelningen mellan stat och regioner, skapa förutsättningar för en jämlik och patient­ centrerad vård samt ge förslag på hur ny forsk­ning och innovationer inom läkemedelsområ­det snabbt ska komma patienterna tillgodo.

Resultatet blev ett 700 sidor tjockt slut­betänkande, ”Tydligare ansvar och regler för läkemedel”. Nu har luntan varit på remiss.

Tyvärr övertygar inte betänkandet. Det är i flera delar både komplicerat och tilltrasslat och det är anmärkningsvärt att utredningen helt och hållet saknar patientperspektivet och förslag på ökat patientinflytande. Jämfört med många andra länder i Europa ligger Sve­rige långt efter i detta avseende och vi är över­tygade om att en sjukvård i nära samarbete med patienter och deras företrädare – såsom utbytbara patientföreträdare, med specialist­ kunskap från diagnos och övergripande systemkunskap – resulterar i bättre och mer verkningsfulla behandlingsmetoder.

Ladda ner och läs hela debattartikeln i SVD här.