Det finns idag många faktorer som kan bidra till en ökad livskvalitet för cancerpatienter.

Hälsosamma levnadsvanor kan reducera riskfaktorer för cancer. Screening kan tillse att patienter diagnosticeras tidigt. Vaccination kan reducera cancer, till och med utrota vissa diagnoser. Via digitala riskanalysmetoder kopplat till journalsystemet skulle vissa cancerdiagnoser kunna upptäckas i Stadie 1. Patienten skulle vinna tid för liv – och samhälle och sjukvård skulle vinna på bristen av kostnader.

Konsekvenserna av att inte genomföra screening, vaccinationer och metoder för tidig upptäckt blir ökad dödlighet i cancer och reducerad livskvalitet för personer som diagnosticeras i ett senare skede.  Kostnaderna för samhället ökar på grund av sen diagnos och biverkningar som ger patienten problem med återgång till arbete.

En personcentrerad jämlik vård

Ett interoperabelt journalsystem skulle vara patientsäkert. Egenmonitorering skulle kunna användas via journalen. Parametrar för livskvalitet skulle kunna läggas in, mätas och följas upp. Patientens hälsodata skulle ge nytta för patient, forskning och vård. En personcentrerad jämlik vård med patientens behov i fokus skulle ändra på dagens produktionsinriktade vårdorganisation – patientsamverkan skulle kunna bli verklighet! Patienten som en partner i forskning och vård skulle utveckla både forskning och vården.

En uppdaterad cancerstrategi är på gång och vi och är gärna med och tar fram den!

Med patienten som utgångspunkt

Vi verkar för en cancerstrategi som fastställer riktlinjer för prevention, screening, tidig upptäckt, personcentrerad vård som kan inkludera strålonkologi, kirurgi och/eller precisionsmedicin, en god livskvalitet under, efter eller med cancer, palliativ vård och patientsamverkan för en bättre forskning och hälso- och sjukvård. Vi verkar för patientgenererad visionsdriven digital data som är interoperatibelt med våra framtida digitala system, för alla olika personcentrerade metoder av innovation, digitalisering, monitorering och systemutveckling men med patientperspektivet, patientens behov och patientsäkerhet som utgångspunkt och kravställare.

Tillsammans gör vi skillnad

Nätverket mot cancer rekommenderar att cancerstrategin tas fram i samverkan med profession, akademi, patientföreträdare, politik, myndigheter och näringslivet. Tillsammans kan vi göra skillnad för individer och för samhället. Sverige bör kunna använda de rekommendationer som anges i EU Beating Cancer Plan. Sverige kan gå före med våra kvalitetsregister om vi inkluderar livskvalitet – och med vår överlevnadstatistik som visar på god överlevnad. Tillsammans kan vi jobba för prevention, screening, en tidig diagnos i stadie 1, individanpassad behandling och en god livskvalitet.

Margareta Haag
Ordförande, Nätverket mot cancer