Om Nätverket mot cancer

Nätverket mot cancer består av nationella cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer i Sverige (se ”Medlemmar”) samt har ett särskilt Advisory board för medicinsk expertis bestående av erkända cancerexperter.

Nätverket mot cancer startade som ett projekt 2009 i syfte att genom opinionsbildning och kunskapshöjande aktiviteter lyfta gemensamma frågor för de cancerprofilerade patientföreningarna, samt skapa ett ökat fokus på cancerfrågor såväl politiskt som i media, inför riksdagsvalet i september 2010.

Under 2011 beslutades att Nätverket mot cancer skulle drivas vidare i form av en ideell förening och vi påbörjade arbetet med stadgar. En interimsstyrelse, bestående av representanter från organisationer inom Nätverket mot cancer bildades vid ett nätverksmöte den 26 augusti 2011 då stadgar antogs. Interimsstyrelsen fick i uppdrag att ansöka om organisationsnummer, öppna bankkonto samt arrangera Nätverket mot cancers första föreningsstämma i samband med Världscancerdagen den 4 februari 2012 vilket också skedde.

Vår vision – Nollvision Cancer

Vårt budskap – Tillsammans mot cancer

Vårt ändamål är att inom ramen för medlemsorganisationernas verksamhet:

  • Sammansluta cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer i Sverige.
  • Organisera enskilda cancerberörda (cancersjuka och närstående) som vill verka för att främja vården av cancersjuka.
  • Främja och ta tillvara cancerberördas intressen beträffande cancerprevention, diagnostisering, behandling, vård, rehabilitering, palliation och social trygghet.
  • Företräda cancerberördas intressen inför myndigheter, institutioner och organisationer.
  • Sprida upplysning och förståelse samt opinionsbilda om de cancerberördas situation
  • Bidra till att personer drabbade av ovanliga cancerdiagnoser kan komma till tals och påverka.

Vi arbetar för

Att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige. Våra huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och stärkta patienträttigheter.

Välkommen som medlem

Fakta om Nätverket

Föreningsform: Ideell förening
Organisationsnummer: 802462-2238
Postadress: Nätverket mot cancer, Box 85, 280 20 Bjärnum
E-post: info@natverketmotcancer.se
Bankgiro: 327-1715
Bankgiro för donationer: 513-4697
Swish: 1234204947

Stadgar och verksamhetsrapporter

En återblick 2009 och framåt