Samverkansgruppen, gruppen för patientsamverkan inom GMS, har tagit fram två broschyrer, Genomik som en del av precisionsmedicinoch Vad är genomsekvensering?. Broschyrerna riktar sig framförallt till patienter och närstående som vill förstå mer om genomik och precisionsmedicin. Och hur kunskapen om en individs gener kan bidra till en mer precis diagnostik och individanpassad vård, behandling och uppföljning.

– Vi har sett ett stort behov av den här typen av patientinformation, säger Stephanie Juran, projektledare på Riksförbundet Sällsynta diagnoser.

– Genomik och precisionsmedicin är komplexa områden och vi har försökt ta fram enkel information riktad till patienter. Vi hoppas att de här broschyrerna kan vara ett material för patient, närstående och läkare att samtala kring, fortsätter Stephanie Juran.

– Vi arbetar nu med att ta fram ytterligare broschyrer. I första hand en broschyr som riktar sig till cancerpatienter, säger Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot cancer.

Broschyrerna finns att läsa och ladda ner på GMS hemsida.

Om Samverkansgruppen
Samverkansgruppens mål är att genom samverkan mellan patientföreträdare och professionen verka för att sprida information, öka kunskap och skapa förståelse om precisionsmedicin.

Samverkansgruppen består av representanter för Nätverket mot Cancer, Riksförbundet Sällsynta diagnoser, Centrum för Sällsynta diagnoser Karolinska, RCC Norr och GMS.

Mer information om GMS samverkan med patientorganisationer.