Nu går minKod in i sin tredje fas med delvis nya samarbetspartners och med flera unga cancererfarna. Utöver Karolinska och Ung Cancer består projektgruppen även av representanter från Blodcancerförbundet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, KPMG, Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland och Regionalt cancercentrum Väst.

Projektet har dessutom internationellt utbyte av erfarenheter och best practice på området, till exempel med barnsjukhus i Seattle och patientföreningen CanTeen i Australien.

Systematisk utveckling med utsatt åldersgrupp i fokus

Personer med erfarenhet av cancer i unga år spelar en viktig roll i minKod. Cancererfarna ingår i projektteamet och driver frågor om innehåll, upplägg och mål med innovationsarbetet. Under arbetets gång har det skapats forum för att stötta och ta tillvara självupplevda erfarenheter av vården.

Innovationsprojeket startade 2018 eftersom unga vuxna (15-29 år) med cancer vittnat om att vården inte var utformad för åldersgruppens behov. Det får allvarliga konsekvenser – sämre överlevnad, hög psykisk ohälsa samt sämre möjlighet till utbildning och försörjning. Sedan dess har projektet systematisk ringat in behov av stöd och börjat utveckla olika lösningar på identifierade problem.

Ska implementera nytt arbetssätt på flera sjukhus

Nu har ett personcentrerat och åldersanpassat arbetssätt för helhetsstöd åt unga vuxna med cancer börjat utformas och målet är att införa det på Karolinska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska universitetssjukhuset år 2024.

Ambitionen är att ha ett strukturerat arbetssätt där varje enskild patients behov identifieras och tillgodoses genom att använda de lösningar för stöd och information som tagits fram tidigare i projektet används:

  • Psykosocialt stöd från vården (individuella stödprogrammet PRISM)
  • Psykosocialt stöd från andra cancererfarna (Digitala plattformen Pejla)
  • Åldersanpassad information från och om myndigheter (Chatbot Charlie)
  • Åldersanpassad information om sjukdom och behandling från vården (Min Vårdplan via 1177)

Dessa lösningar kommer också att fortsätta utvecklas under projektets gång.

Kontakt

Jeanette Winterling, projektledare minKod
jeanette.winterling@sll.se

 

Se hela artikeln och mer material på KI >>>