För att utveckling ska ske är det är viktigt att hela tiden se över strukturer och arbetssätt, lagar och bestämmelser, forskning och patientupplevelser inom cancervården. All den kunskap och de verktyg som tagits fram för att göra livet lättare för cancerdrabbade ska nå patienten och vården.

I den här rapporten beskriver vi den utveckling Nätverket mot cancer sett inom våra prioriterade områden sedan  fram till idag.  Syftet är att öka kunskapen om cancervården. En vård som allt fler tyvärr behöver ta del av idag.

Utgångspunkten i all cancervård ska alltid vara människan som har cancer. I den här rapporten har vi lyft utvecklingen inom cancervården de senaste åren. Vi har fokuserat på vad som kan förlänga liv och förbättra livskvaliteten hos cancerdrabbade och deras närstående. Områden som tidig upptäckt, precisionshälsa, cancerrehabilitering och patientsamverkan går in i varandra. I arbetet för en ännu bättre cancervård vill Nätverket mot cancer speciellt framhålla följande:

  • Förebygg svår sjukdom med prevention och screening
  • Se till att alla cancerpatienter får ta del av precisionsmedicinska framsteg
  • Säkerställ cancerrehabilitering redan vid utredning
  • Höj kompetensen om cancersjukdom hos personal inom primärvård
  • Ta med patienter, närstående och patientföreträdare i forskning och utveckling av vården
  • Lyft anhörigperspektivet i all cancervård
  • Gör det enkelt att dela data
  • Tillse att vård ges utifrån patientens behov, inte utifrån vårdgivares behov
  • Mät, följ upp och utvärdera livskvalitet i patientens hela förlopp

Nätverket mot cancer anser att vi i Sverige har några akuta områden som måste åtgärdas snabbast möjliga för att säkra en patientvänlig cancervård med minskat lidande. Främst måste det skapas legala och praktiska möjligheter att dela data mellan olika vårdenheter och olika regioner. Idag sitter kunskap fast. Det leder till sämre vård för den enskilde individen. Vi behöver snarast ett nationellt grepp på hur detta ska ske och se till att det sker, i alla regioner och gällande alla cancerformer.

Genom information om cancerprevention och införande av fler screeningprogram bidrar vi till att färre drabbas av cancersjukdomar. Information och screening bör jämlikt nå alla i hela Sverige, så fort som möjligt!

De metoder, verktyg och läkemedel som finns inom precisionshälsa ska användas och spridas till alla patienter i hela landet. Precisionsmedicinska centrum är viktiga i arbetet för att integrera forskning i klinisk vardag för att uppnå en god individanpassad vård. Sverige ska också möjliggöra utbildning så att vi får fler experter med helhetstänk och spetskunskap inom precisionshälsa.

Cancerrehabilitering ska finnas med i hela cancerprocessen. Med multidisciplinära team kan vårdgivarna se och stötta cancerdrabbade och anhöriga utgående från individuella och specifika behov. Patientperspektivet ska alltid finnas med i dessa team. Implementeringen av digital rehabilitering, hälsoskattning och andra verktyg för cancerrehabilitering ska skalas upp så att cancervården blir mera jämlik. I detta bör ingå verktyg för uppföljning av cancerrehabiliteringens effekter.

Det är av största vikt att det avsätts resurser för att primärvården ska kunna ta till sig kunskap och kompetens. Med ökad cancerkompetens kan primärvården bemöta och hjälpa fler cancerdrabbade och deras närstående på ett mer lämpligt och likvärdigt sätt.

Det enorma vårdmaskineriet och den påkostade forskningen måste vara närmare varandra. De brobyggare som patientorganisationerna utgör är en del av lösningen. Samverkan behövs på alla plan. Så väl cancerpatienter som deras anhöriga har mycket kunskap som vårdgivare, forskare och samhälle har nytta av och bör nyttja. Att låta patienter och närstående vara delaktiga i vårdprocesserna är en av förutsättningarna för utveckling av cancervården i Sverige.

Nätverket mot cancer vill att alla ska få rätt till bästa möjliga livskvalitet under hela cancerprocessen. Vi kommer därför att fortsätta driva frågor som gör cancerresan bättre för de drabbade och deras närstående. Vi är en del av lösningen för att nå de nationella målen i cancerstrategin och målen i EU:s plan mot cancer. Vi samverkar mer än gärna med vård, myndigheter och forskning för en bättre framtid för cancerpatienter.