Artikel i MedTech Av Saga Buskhe

En ny rapport från Nätverket mot cancer pekar på att det finns brister i bland annat uppföljningen och utvärderingen av cancerrehabilitering i landets regioner.

 

Ifjol påbörjade föreningen Nätverket mot cancer (NMC) ett arbete med en kartläggning av cancerrehabilitering i Sverige med syfte att få mer kunskap på området. Nu lägger det fram rapporten. De har bland annat pratat med patienter och representanter från regionerna.

Deras slutsatser pekar bland annat på att patienter upplever brister i rehabiliteringen och att närmare hälften inte tycker att den lever upp till det riktlinjer och rekommendationer som finns i det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering.

Det råder även brister i regionernas uppföljning och utvärdering av rehabiliteringen, konstaterar de i rapporten. Trots att mycket arbete sker i regionerna för att förbättra processerna är det svårt att få en bild av hur rehabiliteringen fungerar idag i och med att verktygen för utvärdering är bristande, menar Nätverket mot cancer.

I rapporten förslår Nätverket mot cancer ett antal åtgärder. De vill bland annat att man ska se till att implementera det nationella vårdprogrammet och att man använder och anpassar det efter regionernas olika förhållanden samt att man ska stärka utvärderingen och uppföljningen. Det vill även att att man ska stärka forskningen rörande cancerrehabilitering för att få mer vetskap om fungerande metoder. 

Till artiklen här >>>