Nätverket mot cancer anser att de viktigaste prioriteringarna idag skulle innebära att cirka 30% färre personer drabbas av cancer och skulle vara en investering för samhället:

  1. Cancerprevention: Goda levnadsvanor som lärs ut från förskola till universitet, i barna- och mödravård samt i äldrevård. Screening i vaccinationsprogrammet för både flickor och pojkar för HPV, samt screening och vaccination för de sjukdomar som kan utvecklas till cancer.
  2. Rättvis cancervård: En nationell styrning av cancervården skulle ge patienterna större möjligheter till en rättvis cancervård. Idag är cancervården ojämlik och skillnaden beror på bostadsort, utbildning, kön, etnicitet och socioekonomi. 
  3. Stärkta patienträttigheter: Nätverket mot cancer verkar för stärkta patienträttigheter som skulle ge patienterna både en rättvis cancervård, stärkt patientsäkerhet och öka tilliten till vården. Idag har patienterna ytterst få rättigheter. Vi vill tillse att patienterna omfattas av rättigheter som kan utkräva ansvar av vården och att lagar stiftas utifrån patienternas behov; inte för vårdens organisation.

Läs hela artikeln på cancer.se >>