Världscancerdagen infaller varje år den 4 februari!

Syftet med Världscancerdagen är att öka kunskapen om cancerpatienternas och närståendes situation hos allmänhet, profession och beslutsfattare.

Vårt mål för Världscancerdagen är att skapa ett attraktivt och högkvalitativt program som lockar och skapa intresse och diskussion kring våra prioriterade frågor, i första hand då minskade orättvisor i cancervården och stärkta patienträttigheter.

Målgruppen är politiker och beslutsfattare inom profession och forskning på lokal, regional och nationell nivå inom hälso- och sjukvården.

World Cancer Day inträffar den 4 februari över hela världen. Det internationella temat 2022-2024 är

– Close The Care Gap – Everyone deserves access to cancer care.

Visionen ”Close the care gap” är ett globalt, regionalt och lokalt initiativ för att vi tillsammans ska få fördjupad kunskap och ökad medvetenhet om dessa viktiga cancerfrågor och för en jämlik cancervård.

Världscancerdagen 2024

Nätverket mot cancer arbetar för ett samhälle fritt från cancer, en rättvis cancervård och stärkta patienträttigheter. För att få till en rättvis och jämlik cancervård behövs tidig upptäckt, precisionshälsa och en fungerande cancerrehabilitering för patienter och närstående vilka är de prioriterade frågor som vi arbetar aktivt med idag.

Alla frågor inkluderas i EU Beating Cancer Plan. Genom att fokusera på dessa områden strävar vi efter att göra verklig skillnad för de som berörs av cancer och förbättra cancervården över hela samhället.

Inledning Världscancedagen 2024

VälkommenTemat för dagen, fokus på patient-anhörig-närståendeperspektivet

Utdelning av hederspriset Årets cancernätverkare 2024

Ylva Källman, Moderator

Margareta Haag, Ordförande Nätverket mot cancer

Acko Ankarberg Johansson, Sjukvårdsministern (Kd)

Inledning med sjukvårdsministern

Acko Ankarberg Johansson, Sjukvårdsministern (Kd)

Samtal om livskvalitet

Martin Persson, Patientföreträdare, Styrelseledarmot Nätverket mot cancer, Barncancerfonden

Bodil Jönsson, Tidstänkare, Fysiker, Författare och Professor emerita i rehabiliteringsteknik

Axel Wolf, Professor, Översjuksköterska och Föreståndare GPCC

Kjell Ivarsson, Nationell cancersamordnare på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR  

Jeanette Winterling, Docent i Omvårdnad, leg sjuksköterska och specialiserad inom psykoonkologi Chef Psykooonkologisk mottagning och Uppföljningsmottagningen för vuxna som haft cancer i barndomen. Karolinska Comprehensive Cancer Center, ME HHLH, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset

Samtal om tidig upptäckt som förutsättning för bättre livskvalitet

Ingela Berglund, Patientföreträdare, Styrelseledarmot Nätverket mot gynekologisk cancer

Marcela Ewing, Med dr., Medicinsk rådgivare, Regional processägare Tidig upptäckt, Regionalt cancercentrum VÄST

Anna Martling, Professor i kirurgi vid Karolinska Institutet (KI) och överläkare och kolorektalkirurg inom Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Mats Ulfendahl, forskningsdirektör, Region Östergötland

Samtal om precisionshälsa med fokus på styrning och system

Margareta Haag, Patientföreträdare, Ordförande Nätverket mot cancer

Christian Carlsson, Riksdagsledamot (KD), Ordförande för Socialutskottet

Jonathan Lind Martinsson, Enhetschef, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

Richard Rosenqvist Brandell, Föreståndare GMS, Professor i klinisk genetik vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, ledamot Nobelkommittén

Samtal om precisionshälsa med fokus på hälsodata & digitalisering

Lars-Ingvar Johansson, Patientföreträdare, Vice ordförande Nätverket mot cancer

Nasim Bergman Farrokhnia, SR Industry Advisor/Healthcare Executive, Microsoft Global Healthcare and Life Science Team

Annemieke Ålenius, Särskild utredare Hälsodata som nationellt intresse (S2022:10)/Avdelningschef eHälsomyndigheten

Avslutning och summering

Om människan och kunskapen i samtiden

Bodil Jönsson, Tidstänkare, Fysiker, Författare och Professor emerita i rehabiliteringsteknik. 

Sjukvårdsministerns avslutande hälsning

Acko Ankarberg Johansson (Kd), Sjukvårdsminister

Margareta Haag, Patientföreträdare, Ordförande Nätverket mot cancer

Tack!

Patientföreträdarna avslutar tillsammans

Frukostsamtal 2024

Inför Världscancerdagen bjöd vi in patienter, forskare och profession till frukostsamtal om våra prioriterade frågor. Vi startade dessa frukostsamtal 2023 för att hinna fördjupa oss i varje fråga och fånga upp kunskap och frågor att ta med oss till programmet för Världscancerdagen.

Frukostsamtal – om Tidig upptäckt

Medverkande i frukostsamtal om tidg upptäckt:

Sara Johansson
Intressepolitisk chef, enhetschef Cancerfonden
Mats Frisk
Patientrepresentant, Från Palema
Marcela Ewing 
Med dr, medicinsk rådgivare Regionalt Cancercentrum Väst, ordf. nationell arbetsgrupp tidig upptäckt av cancer.
Joakim Dillner
Professor i infektionsepidemiologi vid KI, Enhetschef för Karolinska Sjukhusets Center för Cervixcancerprevention 
Elinor Nemlander
Specialist i allmänmedicin, vice ordförande Distriktsläkarföreningen Stockholm, vårdutvecklingsledare CaPrim.

”75% av all cancer ska upptäckas i stadie 1”

Tidigt upptäckt av cancer, där patienten snabbt kommer i behandling, kan vara skillnaden mellan liv och död. Under flera år har vi uppmärksammat detta men vi ser att det gärna blir ord och alldeles för lite handling. Därför vill Nätverket mot cancer att alla regioner och RCC i samverkan aktivt ska arbeta för att cancer ska upptäckas i stadie 1. De flesta vänder sig till vårdcentralen för symptom som kan vara tecken på cancer, men vårdcentralerna tänker inte cancer i första hand. Alldeles för ofta vittnar människor om två-siffriga antal besök innan de slutligen får remiss för vidare utredning. Detta kan ta flera år. Det finns redan nu riskvärderingsinstrument, alarmsystem, för cancer som kan införas på vårdcentraler i Sverige. Metoden tittar tillbaka ett år i patientens journalsystem och larmar läkaren på vårdcentralen om en patient har symptom, eller mönster av olika symptom, som kan vara cancer. Vi uppmanar alla regioner: Det finns metoder, se till att använda dem!

Frukostsamtal – om Precisionshälsa

 

Medverkande i frukostsamtal om precisionshälsa:

Anna Alassaad
Senior koordinator, TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Kerstin Sollerbrant
Senior forskningsexpert, barncancerfonden
Jenni Nordborg
Chef för internationella relationer på Lif
Kjell Bergfeldt
Projektledare Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling,Verksamhetschef Skandionkliniken 
Margareta Haag
Patientrepresentant, Nätverket mot cancer

”Individanpassad diagnostik och behandling av cancer”

Precisionshälsa syftar till ökad och mer jämlik hälsa genom att använda data om individens biologi, livsstil och miljö för att förebygga, diagnostisera och behandla med precision. Precisionsmedicin, som är en viktig och central komponent inom precisionshälsa, innebär i korthet utvecklandet av skräddarsydd diagnostik, behandling och uppföljning baserat på individens unika behov och förutsättningar. Ett viktigt mål är att kunna gå från att bota och/eller lindra till att hindra sjukdom. Mer precisa preventiva insatser har stor potential att förbättra människors hälsa. Både lidande och kostnader minskar i takt med att vi kan implementera precisionshälsa.

Frukostsamtal – om Livskvalitet

”Alla patienter och närstående ska erbjudas individanpassad cancerrehabilitering”

Cancerrehabilitering är viktigt för att kunna förebygga och minska de psykiska, fysiska och sociala konsekvenserna av cancersjukdom. Rehabiliteringen är inte bara till för patientens förutsättningar till ett så bra liv som möjligt utan också för att stödja närstående. Och enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska alla patienter erbjudas cancerrehabilitering under hela sin vårdprocess. Detta sker inte idag! Vi vill därför se en strukturerad uppföljning och utvärdering av cancerrehabiliteringen i alla regioner för att se var det brister och kunna förbättra. Variabler för mjuka värden/livskvalitet bör inkluderas i kvalitetsregister, även för cancerrehabilitering.

Medverande i frukostsamtal om livskvalitet:

Bodil Westman – var tyvärr sjuk och kunde inte medverka!
Ordförande sjuksköterskor i cancervården, 
Doktorand på Sophiahemmet Högskola, utvecklingssjuksköterska RCC Stockholm
Patrik Göransson 
Utvecklare och leg. psykolog
Enhetschef Cancerrehabiliteringsmottagningen Helsingborg/ Projektledare Osteoporoskollen och Digital Cancerrehabilitering i Skåne (Digi-CaRe)
Ida Kåhlin
Förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter
Lisbeth Löpare Johansson
RN, fil. dr h.c, Samordnare Nära vård på Sveriges Kommuner och Regioner
Martin Persson
Patientrepresentant, Nätverket mot cancer 

Projektet Världscancerdagen 2024 drivs av Nätverket mot cancer med stöd av dessa företag. Genom att klicka på logotyperna kan ni läsa mer om företagen och deras engagemang >>>

Här har vi samlat viktigt material från medverkande samt från de företag som är med och stöttar Världscancerdagen 2024 >>>

”Vi har strävan att förstå och implementera arbetssättet kring personcentrerad vård.”Personcentrering är en viktig pusselbit i utvecklingen mot en Nära vård. Centrum för personcentrerad vård, GPCC, vid Göteborgs universitet, undersöker, forskar och utvärderar effekterna av personcentrerad vård. Centrumföreståndare Axel Wolf berättar om positiva effekter för patienter och personal men också om behov av fortsatt utveckling med fokus på precisionsmedicin, digitalisering och styrning.

Alltmer AI-stöd och hemvård, hälsoövervakning och konsultationer på distans är experters framtidsspaningar kring vården. Men det är lätt att glömma bort patientperspektivet på vården.

”Cancervården har förändrats mycket de senaste åren - det är fantastiskt - men det gör att vi har fler som lever med cancer och det kräver mycket av patienten och vården!” I veckans avsnitt möter vi Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare. Han beskriver en otrolig utveckling men också de utmaningar han ser med bland annat cancerrehabiliteringen, den måste utvecklas och börja tidigt - redan vid utredning..

Cancerkompisar

Är du anhörig eller närstående till någon som drabbats av cancer? Skulle du vilja prata med någon som verkligen förstår – som vet själv – precis hur det är? Som också är anhörig till en cancerdrabbad. Då ska du gå med i Cancerkompisar. 

Vi står inför en barncancerrevolution

Dagens värsta tanke: Varje dag drabbas ett barn av cancer. Långt ifrån alla överlever. Dagens bästa tanke: Vi står inför en barncancerrevolution. Sådant som tidigare var framtidsdrömmar håller på att bli verklighet tack vare forskningen. Med gemensamma krafter kan vi rädda fler liv. Var med oss och skriv barncancerhistoria. 

Patientberättelse av Sam Cansund
– Sam berättar om behovet av rehabilitering inom cancervården!

Samlad kunskap och viktiga publikationer som berör Världscancerdagen >>>

Se frukostsamtal om Tidig upptäckt!

Se frukostsamtal om Tidig upptäckt!

”75% av all cancer ska upptäckas i stadie 1” Tidigt upptäckt av cancer, där patienten snabbt kommer i behandling, kan vara skillnaden mellan liv och död. Under flera år har vi uppmärksammat detta men vi ser att det gärna blir ord och alldeles för lite handling. Därför...

Integrera rehabilitering i hela vårdprocessen

Artikel från Dagens Medicin | 3 februari 2023 Vi måste sluta slösa värdefulla vårdpengar på att komponera nytt. Sverige bör tydligare stärka och integrera rehabilitering i hela vårdprocessen – och över diagnosgränserna. Ett steg är att sluta dubbelproducera...