Regeringen ger Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av nya läkemedel som är avsedda att användas för behandling av cancer.

Regeringen ger Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av nya läkemedel som är avsedda att användas för behandling av cancer.

Som ett led i att säkerställa att de framsteg som görs inom läkemedelsforskningen kommer patienterna till del krävs en stärkt nationell hälsoekonomisk kapacitet för att utvärdera nya läkemedel mot cancer. Bedömningarna gäller nya läkemedel som ska användas på klinik...