E-hälsomyndigheten har fått sju nya regeringsuppdrag. Tre uppdrag handlar om att den digitala infrastrukturen för hälso- och sjukvården ska bli mer enhetlig. Syftet är dels en effektivare och säkrare vård för patienterna, dels en bättre arbetsmiljö för vårdprofessionerna. De övriga fyra uppdragen ska möjliggöra en nationell vårdförmedling för att minska väntetider och vårdköer.

Tre av uppdragen är ett led i regeringens satsning på att reformera den digitala infrastrukturen inom hälso- och sjukvården:

  • En färdplan för genomförandet av en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården samt tandvården med ett större inslag av statligt ansvar. E-hälsomyndigheten ska bland annat föreslå hur en gemensam digital infrastruktur ska byggas.
  • En förstudie om gemensam intygshantering i hela landet, till exempel av intyg för sjukpenning. Staten ser behov av ett mer enhetligt och standardiserat system för intygshantering som skapar tids- och kvalitetsvinster åt såväl vården som invånarna.
  • En utredning av förutsättningarna för utveckling av en nationell teknisk lösning som möjliggör automatisk informationsöverföring till nationella kvalitetsregister. Informationen i registren används för att utveckla och säkra vårdens kvalitet, samt till forskning och framtagning av statistik. I dag sker mycket av inrapporteringen manuellt.

 

De fyra uppdragen som rör nationell vårdförmedling består av:

  • En infrastruktur för ett nationellt vårdsöksystem ska tas fram. Vårdgivare ska kunna söka efter andra vårdgivare som snabbare kan utföra den vård som en väntande patient har behov av. På sikt ska information om vårdgivare och väntetider även visas för patienter.
  • En nationell katalog med information om samtliga vårdgivare i Sverige och deras vårdutbud.
  • Ett förslag till en nationell plan för att möjliggöra regeringens initiativ om en nationell vårdförmedling.
  • Insatser som på kort sikt snabbt ökar antalet patienter som får vård ska genomföras. Tillsammans med Socialstyrelsen ska E-hälsomyndigheten bland annat att skapa en nationell lägesbild av både offentliga och privata vårdgivares möjlighet att ta emot patienter för operation eller behandling. Inledningsvis för några av de vanligaste cancerdiagnoserna i Sverige.

E-hälsomyndighetens uppdrag förtydligas

Regeringen har även beslutat om en ändring i E-hälsomyndighetens instruktion som förtydligar och utökar myndighetens ansvar för samordningen av frågor kopplade till digitalisering av hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst.

Myndigheten ska samordna regeringens satsningar på nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst och ska bistå regeringen med underlag för utvecklingen av digitaliseringen inom dessa områden. Ändringarna träder i kraft den 1 augusti 2023.

 

Til eHälsomyndigheten >>>

NMC deltog i framtidens hälsa 20 oktober 2021 och pratade om klinska prövningar

Kliniska studier är nödvändiga för att utveckla hälso- och sjukvården. Det är till stor nytta för patienter och kan vara direkt avgörande för en patients överlevnad. En målsättning i regeringens nationella strategi för life science är att öka antalet kliniska studier i Sverige och på regional nivå drivs flera initiativ för att underlätta genomförandet av dessa.

I PANELEN:

Margareta Haag, ordförande, Nätverket mot cancer
Frida Lundmark, Sakkunnig policy, Lif – De forskande läkemedelsföretagen
Sofie Sibia, Projektledare Forskning, utbildning och innovation (FoUI) & Regional samordnare Forum Stockholm-Gotland, en del av Kliniska Studier Sverige, Karolinska Universitetssjukhuset
Elham Hedayati, Överläkare vid Bröstcentrum, Tema Cancer & Koordinator för kliniska prövningar, Karolinska Universitetssjukhuset