The Lung Cancer Policy Network has published its first report, Lung cancer screening: learning from implementation. The report highlights the existing wealth of research in implementation of lung cancer screening and is supported by a variety of global case studies. It is produced with contributions from Network members.

Several decades of implementation research have provided important lessons that can help pave the way for successful implementation of low-dose computed tomography (LDCT) screening. The report analyses the four most important lessons:

  1. Tailor eligibility criteria for screening to reach those at highest risk of lung cancer
  2. Develop targeted outreach to address potential barriers to participation in lung cancer screening
  3. Amplify the impact of lung cancer screening by integrating it into other public health initiatives
  4. Ensure the full integration of lung cancer screening into health systems

Early detection of lung cancer by screening healthy people offers an opportunity for governments to dramatically shift the detection of lung cancer to earlier stages and to address its devastating global impact. It is our hope that the lessons and case studies in this report can provide a blueprint for governments and other institutions to implement lung cancer screening programmes for the benefit of all.

Översättning Svenska:

The Lung Cancer Policy Network har publicerat sin första rapport, Lungcancerscreening: learning from implementation. Rapporten belyser den befintliga rikedomen av forskning för implementering av lungcancerscreening och stöds av en mängd olika globala fallstudier. Den är producerad med bidrag från nätverkets medlemmar.

Flera decennier av implementeringsforskning har gett viktiga lärdomar som kan hjälpa till att bana väg för framgångsrik implementering av lågdos-datortomografi (LDCT) screening. Rapporten analyserar de fyra viktigaste lärdomarna:

1. Skräddarsy behörighetskriterier för screening för att nå de som löper högst risk för lungcancer
2. Utveckla riktad uppsökande verksamhet för att ta itu med potentiella hinder för deltagande i lungcancerscreening
3. Förstärk effekten av lungcancerscreening genom att integrera den i andra folkhälsoinitiativ
4. Säkerställa fullständig integrering av lungcancerscreening i hälsosystemen

Tidig upptäckt av lungcancer genom screening av friska människor erbjuder en möjlighet för regeringar att dramatiskt flytta upptäckten av lungcancer till tidigare stadier och att ta itu med dess förödande globala inverkan. Det är vår förhoppning att lärdomarna och fallstudierna i denna rapport kan ge en plan för regeringar och andra institutioner att genomföra lungcancerscreeningsprogram till gagn för alla.

 Ladda ner rapporten här>>>