Nätverket mot cancer har lämnat in sitt remissvar till utredningen God och nära vård. Vi ser positivt på förslaget med en starkare primär- och nära vård med ett tydligt hälsofrämjande uppdrag. Nätverket mot cancer anser att vården i stort ska fokusera mer på hälsa och metoder för att stärka hälsa för framtiden. I detta ingår hälsofrämjande, preventiva och rehabiliterande insatser med kontinuerlig uppföljning och utvärdering. Det bör gälla såväl region som kommun. Utan en snabbt utbyggd förebyggande vård/hälsa redan i förskola och skola kommer ohälsan att öka. Utan en personcentrerad vård och utökad rehabilitering kommer det krävas mer resurser i vården och samhället.

Läs hela remissvaret här:

God och nära vård