Socialstyrelsen har fått i uppdrag av Regeringen att kartlägga datamängder av nationellt intresse på hälsodataområdet. 1 Uppdraget delredovisades den 1 mars 2022 och slutredovisas härmed till Regeringskansliet, Socialdepartementet. I delrapporten redovisades resultatet av en bred kartläggning med fokus på olika intressenters behov och användning av datamängder. I denna slutrapport redovisas översiktligt förutsättningar för statlig datainsamling på nationell nivå och om det finns juridiska, tekniska eller praktiska hinder för datainsamlingen. Detta görs både för några av de specifika datamängder som pekades ut i delrapporten, som primärvård och rekvisitionsläkemedel, samt på en mer generell nivå för andra data. Rapporten innehåller även slutredovisning av tilläggsuppdraget om biobanker.

 

Ta del av rapporten på Socialstyrelsen >>>